Розділи

 • Інформатика та обчислювальна техніка

  Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ПНК 1 24 46 - 95 РГР/екзамен

  Метою викладання дисципліни є викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань і навичок застосування інформаційних технологій, принципів та методів розробки простих алгоритмів типових обчислювальних процесів та програм у інженерній практиці, при вирішенні технічних задач, пов’язаних з їх реалізацією на коп’ютері, а також у оволодінні навичками роботи з популярними програмними продуктами для створення документів та виконання розрахункових задач.
  Завдання дисципліни – вивчення та ефективне застосування практичних навичок роботи з програмними середовищами різного призначення, вивчення і оволодіння принципів організації основних обчислювальних процесів, побудова алгоритмів та оволодіння практичними навичками у написанні найпростіших програм.

  Викладач: к.т.н., доцент Шабала Євгенія Євгенівна

 • Змістовий модуль 1. Основні поняття дисципліни «Інформатика».

 • Змістовий модуль 2. Побудова діаграм та графіків та їх використання в електронному документообігу.


 • Змістовий модуль 3. Введення в системний аналіз та бази даних.


 • Змістовий модуль 4. Проектування бази даних в СУБД MS Access.