Topic outline

 • Мета курсу

  Метою вивчення курсу філософії, як складової освітньо-наукової програми аспірантури є оволодіння аспірантами загальнонауковими (філософськими) компетенціями системного наукового світогляду, наукової методології і професійної етики, осмисленням гуманістичної ролі вченого в національному і глобалізованому світі, створення ними інтелектуального капіталу, необхідного для розвитку українського суспільства. Філософія слугує потужним методологічним джерелом. Тут, з одного боку, філософія є теоретичним обґрунтуванням змісту та характеру функціонування методу, а з іншої, філософія є ґрунтовним осмисленням феномену науки, рефлексією засад наукового дослідження та застосування знання для створення програм соціального розвитку суспільства. І, найголовніше, філософія постає як духовність. Суть філософії як духовності полягає в створенні і осягненні нею соціальних ідеалів, парадигм особистісного і суспільного прогресу, засад формування креативності в людині.


  Спеціальність Семестр Лекцій К-ції. Практ. Реферат. Підсумк. контроль
  Аспіранти 1, 2 30 2 30 1 екзамен
  Викладачі: Проф. Чорноморденко І. В., проф. Рижко Л. В., проф. Рубанець О. М. 

 • Модуль 1. Філософські та наукові парадигми мислення

  Лекція 1. Людина-світ-культура-філософія.

  Лекція 2. Давній світ та доба європейського середньовіччя.

  Лекція 3. Доба модерну та постмодерна філософія.

  Лекція 4. Особливості  розвитку філософії в Україні.

 • Модуль 2. Філософія як онтологічна та методологічна основа наукового дослідження

  Лекція 5. Проблема буття (онтологія).

  Лекція 6. Проблема духовного.

  Лекція 7. Філософія суспільства.


                                                                    

                                                     

 • Topic 3

  МОДУЛЬ 3.

  Лекція 8. Філософія пізнання.

  Лекція 9. Філософія науки і техніки.

  Лекція 10. Філософія екології.

  Лекція 11. Філософія глобальних проблем сучасності.

  Лекція 12. Етика вченого.


  Рекомендована література:

  1. Філософія науки, техніки, архітектури. Навчальний посібник./ В.А. Рижко, І.В. Чорноморденко, Н.М. Лакуша, К.М. Покотило.

  2. Філософія. Навчальний посібник для аспірантів/М.М. Кисельов,  В.М.Гвоздяк.

  3. Татаркевич В. Історія філософії: Т.1: Антична і середньовічна філософія / Пер. з пол. А. Шкарб'юка. − Львів: Свічадо, 1997. – 456 с.

  4. Татаркевич В. Історія філософії: Т.2: Філософія Нового часу до 1830 року [пер з пол. О. Гірний]. – Львів: Свічадо,1999. – 352 с.

  5. Татаркевич В. Історія філософії: Т.3: Філософія ХІХ століття і новітня / Пер. з пол. − Львів: Свічадо, 1999. - 568 с.

  6. Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах : Навч. посібник / За ред. М.Ф. Тарасенка. — К., Либідь, 1997. — 328 с.

  7. Кун Т. Структура наукових революцій. — К.: Port-Royal, 2001. - 228 с.

  8. Лакуша Н.М. Світ екобезпеки людини: глобалізаційні виклики. Монографія/Н.М. Лакуша. - К.: Логос, 2016. - 264 с.

  9. Чорноморденко І.В. Позанаукові знання і культуротворчий процес: Монографія. - К.: КНУБА, 2010. – 360 с.

  10. Рижко Л.В. Топологія науки / НАНУ. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – К.: Альфа-М, 2009. – 512 с.  • Assignment icon
   практичне заняття Assignment

   Тема: Філософія глобальних проблем. 1. Філософські, наукові, технічні передумови виникнення глобальних проблем сучасності.

   2. Предмет і структура глобалістики. 

   3. Методологічний інструментарій глобалістики: ноосфера В.І. Вернадського.

   4. Принципи і методи глобального прогнозування. 

   5. Цивілізаційні контури розв`язання глобальних проблем сучасності.

   Тема: Академічна доброчесність як фахова компетенція та невід`ємний елемент етичної культури сучасного вченого.  

   1. Моральний вибір вченого в умовах техногенної цивілізації.

    2. Етичні норми вченого та академічна доброчесність періоду інформаційного суспільства. 

   3. Механізми формування етичної культури академічної доброчесності та кодекси честі вченого. 

   4. Юридичні та технологічні аспекти регулювання академічної доброчесності: корупція та академічний плагіат.  

   Not available unless: You belong to any group