Розділи

 • Мета курсу

  Метою вивчення курсу філософії, як складової освітньо-наукової програми аспірантури є оволодіння аспірантами загальнонауковими (філософськими) компетенціями системного наукового світогляду, наукової методології і професійної етики, осмисленням гуманістичної ролі вченого в національному і глобалізованому світі, створення ними інтелектуального капіталу, необхідного для розвитку українського суспільства. Філософія слугує потужним методологічним джерелом. Тут, з одного боку, філософія є теоретичним обґрунтуванням змісту та характеру функціонування методу, а з іншої, філософія є ґрунтовним осмисленням феномену науки, рефлексією засад наукового дослідження та застосування знання для створення програм соціального розвитку суспільства. І, найголовніше, філософія постає як духовність. Суть філософії як духовності полягає в створенні і осягненні нею соціальних ідеалів, парадигм особистісного і суспільного прогресу, засад формування креативності в людині.


  Спеціальність Семестр Лекцій К-ції. Практ. Реферат. Підсумк. контроль
  Аспіранти 1, 2 30 2 30 1 екзамен
  Викладачі: Проф. Чорноморденко І. В., проф. Рижко Л. В., проф. Рубанець О. М. 

 • Модуль 1. Філософські та наукові парадигми мислення

  Лекція 1. Людина-світ-культура-філософія.

  Лекція 2. Давній світ та доба європейського середньовіччя.

  Лекція 3. Доба модерну та постмодерна філософія.

  Лекція 4. Особливості  розвитку філософії в Україні.

  • Модуль 2. Філософія як онтологічна та методологічна основа наукового дослідження

   Лекція 5. Проблема буття (онтологія).

   Лекція 6. Проблема духовного.

   Лекція 7. Філософія суспільства.


                                                                     

                                                      

  • Модуль 3

   МОДУЛЬ 3.

   Лекція 8. Філософія пізнання.

   Лекція 9. Філософія науки і техніки.

   Лекція 10. Філософія екології.

   Лекція 11. Філософія глобальних проблем сучасності.

   Лекція 12. Етика вченого.


   Рекомендована література:

   1. Філософія науки, техніки, архітектури. Навчальний посібник./ В.А. Рижко, І.В. Чорноморденко, Н.М. Лакуша, К.М. Покотило.

   2. Філософія. Підручник. / М. Фюрст, Ю. Тринс.

   3. Філософія. Навчальний посібник для аспірантів/М.М. Кисельов,  В.М.Гвоздяк.

   4. Татаркевич В. Історія філософії: Т.1: Антична і середньовічна філософія / Пер. з пол. А. Шкарб'юка. − Львів: Свічадо, 1997. – 456 с.

   5. Татаркевич В. Історія філософії: Т.2: Філософія Нового часу до 1830 року [пер з пол. О. Гірний]. – Львів: Свічадо,1999. – 352 с.

   6. Татаркевич В. Історія філософії: Т.3: Філософія ХІХ століття і новітня / Пер. з пол. − Львів: Свічадо, 1999. - 568 с.

   7. Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 448 с.

   8. Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах : Навч. посібник / За ред. М.Ф. Тарасенка. — К., Либідь, 1997. — 328 с.

   9. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура, М., «Аст», 2006 г., с. 769.

   10. Кун Т. Структура наукових революцій. — К.: Port-Royal, 2001. - 228 с.

   11. Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. Избр. работы / Пер. с англ. – М., 1983. - 605 с.

   12. Лакуша Н.М. Світ екобезпеки людини: глобалізаційні виклики. Монографія/Н.М. Лакуша. - К.: Логос, 2016. - 264 с.

   13. Чорноморденко І.В. Позанаукові знання і культуротворчий процес: Монографія. - К.: КНУБА, 2010. – 360 с.

   14. Рижко Л.В. Топологія науки / НАНУ. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – К.: Альфа-М, 2009. – 512 с.

   15. Неретина С., Огурцов А. Пути к универсалиям. — СПб.: РХГА, 2006. — 1000 с.

   16. Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. - Новосибирск, 2002. - 1282 с.

   17. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. - М.: Канон+, 2009. - 1248 с.

   • практичне заняття Завдання
    Обмежено Недоступно поки не виконано: Ви не належите до будь-якої групи