1. . Електричний струм. Сила струму.

1. Електричний струм. Сила струму.

Текст лекції приведено на хмарному сервісі у файлі
Електричний струм являє собою впорядкований рух електронів або
іонів.
Електрони завжди рухаються від того місця, де вони перебувають у
надлишку, тобто від мінуса, туди, де є їх нестача, тобто до плюса. Але в
електротехніці (відтоді, коли ще не були відкриті електрони) прийнято умовно
вважати, що струм іде від «плюса» до «мінуса», або від більшого потенціалу до меншого.
Струм виникає під впливом електричного поля, яке, діючи на електрони,
приводить їх у рух. Електричне поле має властивість поширюватися уздовж
провідника з величезною швидкістю, близької до швидкості світла - 300 000
км/с. З такою ж швидкістю тече електричний струм, незважаючи на те, що
швидкість переміщення електронів – частки міліметра в секунду.
Струм у провіднику нагадує рух води в довгій трубі, наповненій водою, до
одного кінця якої приєднаний насос. Якщо включити насос, то тиск досить
швидко передасться уздовж труби від одних часток води до інших і з
відкритого кінця труби потече вода. Однак вода, додана насосом, рухається
набагато повільніше, чим передається тиск, і дійде до кінця труби через
великий проміжок часу.
Електричний струм з кількісної сторони характеризують силою струму.
Сила струму – це величина електричного заряду, що проходить через
поперечний переріз провідника в одиницю часу.
Чим більше електронів проходить в одну секунду через поперечний
переріз провідника, тем більша сила струму (струм).
Струм позначають буквою I й вимірюють в амперах.


Струм рівний 1 А, якщо через поперечний переріз провідника в 1 с
проходить 1 Кл електрики (6,3 10 18 електронів).
Якщо струм у провіднику не міняє своїх величини й напрямку, його
називають постійним.
Інакше кажучи, постійний струм – це такий струм, який завжди йде в
одному напрямку з постійною силою.
Для виміру сили струму застосовуються амперметри. Щоб виміряти
струм у якому-небудь провіднику (мал. 1), треба в розрив провідника включити амперметр (послідовне включення). Тоді струм пройде через прилад і буде виміряний.
Напруга, або різниця потенціалів на двох кінцях провідника, вимірюється
вольтметрами. При включенні вольтметра ланцюг не розривається, його
підключають до тих двох точок, між якими необхідно виміряти напругу. На
мал. 2 показане включення вольтметра для виміру напруги між точками А і Б
провідника, по якім протікає струм (паралельне включення).