Section outline

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  АТП 7
  26
  14
  14
  81
  екзамен
  АТПс 5
  26
  14
  14
  81
  екзамен
   АТПз  7  2  10 10
  113
   екзамен
   АТПзс  5  4  8 8
   115  екзамен


  Викладачі: Голенков Геннадій Михайлович

  Шифр

  Назва спеціальності

  151

  Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

   

  назва спеціалізації

  141

  Автоматизоване управління технологічними процесами


  Мета курсу “Автоматизовані електроприводи в будіндустрії” спрямована на отримання студентами знань, достатніх для проектування і експлуатації електроприводів технологічним процесам будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів.

  Завданням навчальної дисципліни є оволодіння теоретичною базою електроприводу будівельних машин та механізмів та промисловості будівельних матеріалів з орієнтацією на вирішення наукових та практичних задач.


 • Змістовий модуль 1.Основи електроприводу. Рівняння механіки електроприводу.

  Тема 1. Приведення моментів і сил опору, інерційних мас та моментів. Механічні характеристики виробничих механізмів та електричних двигунів.    Встановлені режими.

  Тема 2. Рівняння руху електроприводу  Рівняння руху електроприводу при змінному моменті інерції, який залежить від кута повороту вала. Час прискорення та   уповільнення приводу. Визначення найвигіднішого передаточного відношення.   Графічне та графіко-аналітичне рішення рівняння руху приводу.

   

  Змістовий модуль 2. Регулювання кутової швидкості електроприводів

  Тема 1. Основні показники регулювання кутової швидкості електроприводів. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження зміною магнітного потоку. Реостатне та імпульсне параметричне регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження   Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження зміною напруги яка підводиться до якоря.

  Тема 2. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму послідовного збудження. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму послідовного збудження шунтуванням обмотки якоря чи обмотки  збудження.

  Тема 3. Регулювання кутової швидкості електроприводів змінного струму.

  Реостатне та імпульсне параметричне регулювання кутової швидкості асинхронного електроприводу. Регулювання кутової швидкості асинхронного електродвигуна зміною напруги. Регулювання кутової швидкості асинхронного електродвигуна переключенням числа полюсів.

  Тема 4. Частотне регулювання кутової швидкості синхронного електроприводу. Регульований привід змінного струму з вентильним двигуном.

   

  Змістовий модуль 3. Автоматичне регулювання кутової швидкості і моменту електроприводів.

  Тема 1. Загальні положення. Система автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким негативним зворотнім зв’язком по напрузі. Система автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким позитивним зворотнім зв’язком по струму якоря двигуна. Система автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким негативним зворотнім зв’язком по кутовій швидкості двигуна.

  Тема 2.Автоматичне регулювання моменту електроприводу в системі   перетворювач-двигун. Автоматичне регулювання швидкості і моменту в системі джерело струму-двигун. Автоматичне регулювання кутової швидкості асинхронних електроприводів за допомогою тиристорних регуляторів напруги. Автоматичне регулювання електроприводів змінного струму з                        частотним управлінням.

   

  Змістовий модуль 4. Перехідні режими в електроприводах.

  Тема 1. Пуск двигуна постійного струму незалежного збудження до основної кутової швидкості та ударний додаток навантаження. Пуск двигуна постійного струму незалежного збудження до кутової швидкості вище основної.

  Тема 2. Динамічне гальмування двигуна постійного струму незалежного збудження. Гальмування противовмиканням і реверсуванням двигуна постійного струму незалежного збудження.

  Тема 3. Перехідні режими в приводах з двигунами постійного струму послідовного збудження. Перехідні режими в приводах з асинхронними двигунами трьохфазного струму

 • Автоматизований електропривод механізму підйому крану з асинхронним двигуном. (КП)

  Тема 1

  Вибір кінематичної схеми механізму підйому крану

  Тема 2

  Визначення основних вимог до проектування автоматизованого електроприводу механізму підйому крану

  Тема 3

  Розрахунок статичних навантажень і побудова діаграми навантажень роботи крану

  Тема 4

  Визначення режиму роботи електроприводу механізму підйому крану

  Тема 5

  Розрахунок необхідної потужності двигуна. Вибір двигуна по каталогу

  Тема 6

  Перевірка вибраного двигуна по температурному режиму і перевантажувальній здатності

  Тема 7

  Побудова природної механічної характеристики вибраного двигуна

  Тема 8

  Розрахунок графоаналітичним методом електромеханічних перехідних процесів

  Тема 9

  Розробка принципової схеми автоматичного керування електроприводом механізму підйому крану

  Тема 10

  Вибір апаратури захисту та керування


 • Назва теми

  1

  Автоматизований електропривод механізму підйому крану з асинхронним двигуном. (КП)

  2

  Вибір кінематичної схеми механізму підйому крану

  3

  Визначення основних вимог до проектування автоматизованого електроприводу механізму підйому крану

  4

  Розрахунок статичних навантажень і побудова діаграми навантажень роботи крану

  5

  Визначення режиму роботи електроприводу механізму підйому крану

  6

  Розрахунок необхідної потужності двигуна. Вибір двигуна по каталогу

  7

  Перевірка вибраного двигуна по температурному режиму і перевантажувальній здатності

  8

  Побудова природньої механічної характеристики вибраного двигуна

  9

  Розрахунок графоаналітичним методом електромеханічних перехідних процесів

  10

  Розробка принципової схеми автоматичного керування електроприводом механізму підйому крану

  11

  Розрахунок електромеханічної тягової характеристики коаксіально-лінійного асинхронного двигуна (ЛАД)

  12

  Розрахунок перехідних процесів ЛАД графоаналітичним способом

  13

  Розрахунок місця розташування датчиків положень бігуна молоту

  14

  Розробка алгоритму управління електромагнітним молотом багатофункціонального призначення

  15

  Розробка функціональної  схеми управління електромагнітним молотом багатофункціонального призначення


 • Назва теми

  1

  Дослідження електромеханічних характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження (ДПС-НЗ) при регулюванні кутової швидкості якоря за допомогою зміни напруги та опору

  2

  Дослідження гальмувальних характеристик ДПС-НЗ проти вмиканням, в динамічному та генераторному режимах роботи

  3

  Дослідження гальмувальних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором.

  4

  Дослідження частотного регулювання кутової швидкості обертання асинхронного двигуна за допомогою електромеханічного перетворювача частоти

  5

  Дослідження частотного регулювання кутової швидкості обертання асинхронного двигуна за допомогою транзисторного перетворювача частоти

  6

  Дослідження частотного регулювання кутової швидкості обертання синхронного двигуна за допомогою транзисторного перетворювача частоти


 • Поточне оцінювання (кількість балів)

  Сума

  Змістовий

  модуль

  №1

  Змістовий

  модуль

  №2

  Змістовий модуль

  №3

   

  Змістовий модуль

  №4

   

  25

  35

  20

  20

  100


 • 1.Автоматизований електропривод: методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт студентів спеціальності 8.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами» / уклад:

  Голенков. – К.:КНУБА, 2009, 44с.

  2. Автоматизований гідро-‚ пнемо- та електроприводи. Методичні вказівки до виконання практичних завдань / Уклад.:Г.М.Голенков, Д.І.Пархоменко.- К.:КНУБА, 2017, - 24с.

  3. Автоматизований гідро-‚ пнемо- та електроприводи (автоматизований електропривод). Методичні вказівки до виконання курсового проекту / Уклад.:Г.М.Голенков, Д.І.Пархоменко.- К.:КНУБА, 2017, - 36с.

  4. Автоматизований гідро-‚ пнемо- та електроприводи (Автоматизованнй

  (электропривод). Методичі вказівки та завдання до виконання курсового

  проекту  / Уклад.:Г.М.Голенков, Д.І.Пархоменко.- К.:КНУБА, 2017, - 36с.

  5. Електричі машини та електропривод. Спец. розділ. Методичі вказівки та завдання до виконання розрахунково – графічної роботи для студентів спеціальності 8.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами» / уклад:

  Голенков. – К.:КНУБА, 2004, 24с.

           

  Рекомендована література (Базова)

  1.Лавриненко Ю.М. Електропривід. Підручник за ред., Лавриненко Ю.М Вид. 2-е, доп. і перероб., Київ, Діра-К., 2009,503 с.

  2.Попович М.Г. Теорія електроприводу підручник для студ. вузів ред., М.Г. Попович, К: Вища школа, 1993, 494 с.

  3. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для вузов, 6-е узд., доп. и перераб. – М.:Энергоиздат. 1981, 576 с.

  4. Ключев В.И., Терехов В.М., Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов: Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1980

   

  Допоміжна

  1. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи. Навч. посібник для вищ.  навч. закл., за ред… Поповича М.Г., Лозинського О.Ю. – К.:Либідь, 2005, 678 с.

  2. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи. Навч. посібник За ред.. Н.Е. та О.Ю. Лозинського, – К.:Либідь, 2005, 678 с.

  3. Сборник задач по теории электропривода. Есаков В.П.‚ Еорпов В.И., М.:

  Высшая школа, 1968, 264 с.

  4. Крановое электрооборудование. Справочник. Алексеев Ю.Е., Богословский А.П.‚ Певзнер Е.М. и др.; под ред. Рабиновича А.А., М.: Энергия, 1979, 240 с.

  5. Справочник по преобразовательной технике. Под ред. Чиженко М.М. К.:

  Техника, 1978, 447 с.

  6. Справочник электротехнический 3 том, книга 2, Использование

  электрической энергии‚ под общей ред, профессоров Московского

  энергетического института Ерсаимова В.Е. и др.,, М.:1988,560 с.

  7. Бондарев В.С. та ін.. Підйомно-транспортні машини : Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник. К.: Вища школа. 2009.-734 с.