Контрольні питання на екзамен

1. Чим відрізняється атом від молекули, проста речовина від складної?
4. Як улаштований атом? По яких орбітах обертаються електрони?
5. Яка атомна частка має позитивний заряд і більшу масу? Яка атомна частка має негативний заряд і маленьку масу? Яка атомна частка не має заряду?
6. Що означають атомна маса й атомний номер елемента?
7. Що розуміють під валентністю елемента, валентною оболонкою, валентними електронами?
8. Чому через провідники може протікати електричний струм, а через
діелектрики – ні? Наведіть приклади провідників і діелектриків. Що таке
напівпровідник?
9. Що таке іонізація? Як утворюються позитивні й негативні іони?
10. Що таке напруженість електричного поля?
11. Як графічно зображують електричне поле?
12. Що таке потенціал, різниця потенціалів? У яких одиницях вони
виміряються?
13. Чому рівна ємність відокремленого провідника? У яких одиницях
виміряється ємність?

14. Що таке електричний струм? Постійний струм?
15. Що означає сила струму? Як вимірюється сила струму і електрична напруга?
16. Поясніть фізичний зміст електрорушійної сили джерела електричної енергії.
17. У яких одиницях вимірюють ЕРС, напругу й струм?
18. Що таке енергія і потужність джерела ЕРС?
19. Що таке електричний опір, резистор? Одиниця вимірювання опору.
20. Від чого залежить опір металевого провідника?
21. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.

22. Що називають електричним колом і які його основні елементи?
23. Перерахуйте ідеальні елементи електричного кола, назвіть їхні параметри та наведіть їхні умовні графічні зображення.
24. Які елементи кола називають активними, а які – пасивними?
25. Які процеси відбуваються в пасивних елементах кола?
26. Сформулюйте закон Ома для замкненого електричного кола.
27. Основні режими роботи джерела ЕРС.
28. Чому рівний струм при короткому замиканні джерела енергії?
29. Чому дорівнює напруга на джерелі ЕРС в режимі холостого ходу?
30. Чому дорівнюють робота й потужність електричного струму й у яких
одиницях вони виражаються?

31. Сформулюйте перший закон Кірхгофа.
32. Сформулюйте другий закон Кірхгофа.
33. Як визначається загальний опір при послідовному з'єднанні споживачів енергії?
34. Як визначається загальний опір при паралельному з'єднанні споживачів енергії?
35. В яких режимах може працювати джерело ЕРС?
36. Коли напруга на затискачах джерела ЕРС більша, а коли – менша за ЕРС?

37. Як себе проявляє магнітне поле?
38. Якими величинами характеризується магнітне поле?
39. Як графічно зображується магнітне поле?
40. Сформулюйте правило буравчика.
41. Які матеріали називають діамагнетиками, парамагнетиками,
феромагнетиками?
42. Яка природа діамагнетизму й парамагнетизму?
43. Що таке магнітна проникність?
44. Що таке залишкова намагніченість?
45. Що таке коерцитивна сила?

46. Який струм називається змінним?
47. Чим пояснюється застосування змінного струму?
48. Що таке миттєве значення ЕРС, струму й напруги?
49. Що таке амплітуда, фаза, пер
іод,частота?
50. З яких міркувань обирають частоту змінного струму в промисловості і на транспорті?
51. Дайте визначення діючого значення струму й напруги.
52. Як змінний струм та змінну напругу представити з допомогою вектора?
53. Який опір називається активним, а який реактивним?
54. Що зображується на трикутнику напруг, трикутнику опорів, трикутнику
потужностей?
55. У якому ланцюзі спостерігається резонанс напруг? Запишіть умову
резонансу.
56. Дайте визначення повної, активної й реактивної потужностей.
57. Що таке коефіцієнт потужності? Яке його техніко-економічне значення?

58. Дайте визначення трифазної системи змінного струму.
59. Яке з'єднання називається з'єднанням зіркою?
60. Як будується векторна діаграма для струмів при з'єднанні зіркою?
61. Яка роль нульового провідника у трифазній системі, з’єднаній зіркою?
62. Як будується векторна діаграма для напруг при з'єднанні зіркою?
63. Яке з'єднання називається з'єднанням трикутником?
64. Як будується векторна діаграма для струмів і напруг при з'єднанні
трикутником?
65. Який зв'язок між лінійними й фазними напругами при з'єднанні зіркою
і  трикутником?
66. Як обраховуються активна, реактивна та повна потужності трифазної
системи?

67. Поясніть будову і принцип дії трансформатора.
68. Перелічіт
ь втрати в трансформаторі й поясніть їх фізичну природу.
69. Як вимірюють ККД трансформатора?
70. Поясніть будову автотрансформатора. Чим він принципово відрізняється від звичайного трансформатора?
71. Яка головна особливість зовнішньої характеристики зварювального
трансформатора?

72. На чому заснована робота трифазного асинхронного двигуна з
короткозамкненим ротором?
73. Що таке ковзання асинхронного двигуна?
74. Наведіть формули, за якими можна визначити ковзання та розрахувати
частоту обертання ротор
а асинхронного двигуна.
75. Як
влаштований трифазний асинхронний двигун з фазним ротором?
76. Що називають електроприводом, яке його призначення?
77. Які переваги електроприводів відносно інших видів приводів?
78. Визначте групи електроприводів за принципом взаємодії з робочим
механізмом
і ступенем автоматизації.

79. Що означає номінальним режим роботи електричної машини?
80. Які втрати мають місце в електродвигуні і як рахується ККД електричного
двигуна?

81. Що називають власною електропровідністю напівпровідника? Що означає n провідність і p-провідність?
82. Що являє собою легування? Які домішки називають донорними, а які –
акцепторними?
83. У яких випадках носії заряду в напівпровіднику вважаються основними, а в яких – неосновними?

84. Які два типи біполярних транзисторів існують?
85. Намалюйте схематичні позначення n p n - - та p n p - - транзисторів.
86. Для чого використовують транзистори?

87. Чим конструкція польового транзистора з p-n переходом відрізняється від конструкції біполярного транзистора?
88. Намалюйте схематичне позначення польових транзисторів з p-n-переходом з
p- і n- каналом і позначте їх виводи.
89. Чим відрізняється конструкція МОП-транзистора від конструкції польового
транзистора з p-n-переходом?
90. Опишіть, як відбувається управління струмом у польовому МОП
транзисторі.
91. Намалюйте вольт-амперну характеристику некерованого тиристора і опишіть
його роботу.
92. Намалюйте сімейство вольт-амперних характеристик керованого тиристора і
опишіть його роботу.
93. Намалюйте схему однопівперіодного випрямляча й поясніть його роботу.
94. Намалюйте мостову схему двонапівперіодного випрямляча й поясніть його
роботу.
95. Намалюйте схему трифазного випрямляча й поясніть її роботу.
96. Які елементи мікросхеми не можна одержати за допомогою p- n -  переходу?
97. Переліч
іть кілька логічних елементів цифрових ланцюгів і вкажіть, які
функції вони виконують.
98. Що таке таблиця істинності?
99. Що таке тригер?
100. Які типи тригерів ви знаєте?
101. Що таке тригер із синхронізуючим входом?
102. Наведіть покоління ЕОМ.
103. З яких складових складається ЦЕОМ?
104. Призначення і
будова процесора ЦЕОМ.


Остання версія: субота, 30 березня 2019, 12:14