РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Електротехніка і електроніка

Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
КСМ ІІ 18 14 18 55 Залік
БІКС ІІ 18 14 18 55 Залік
             

Розробник: Ковалишин Б.М. к.т.н., доцент              

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

електротехніки і електроприводу

протокол № _____ від “___” _____________ 2018 року

завідувач кафедри        ___________________            (Мазуренко Л.І.).

Схвалено науково-методичною комісією спеціальності (НМКС):

Протокол № _____ від “___” _____________ 2018 року  

Голова НМКС             ___________________              (Цюцюра С.В.).

 Київ – 2018 рік

 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  теоретична і практична підготовка інженерів у такому обсязі, щоб вони мали змогу правильно обирати електротехнічні, електронні, електровимірювальні прилади, застосовувати на виробництві сучасні засоби автоматизації, а також брати участь в проектуванні комп'ютерних систем управління.

Завдання сформувати у студента знання основних законів електротехніки і методів аналізу електричних, магнітних та електронних кіл; знання електротехнічної термінології; знання принципів дії, конструкції, властивостей, галузей використання основних електротехнічних, електронних і електровимірювальних приладів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: –  основні закони електротехніки;

             види сигналів і процесів в електричних і електронних приладах та їх моделі;

           – будову, принцип дії і характеристики  електричних машин, вимірювальних, напівпровідникових і електронних  приладів.

вміти:експериментально визначити параметри і характеристики типових електротехнічних пристроїв;

            проводити вимірювання основних електричних  і неелектричних величин;

           – визначати типи електричних сигналів та способи їх перетворення;

           вмикати  електротехнічні  прилади  і забезпечувати  їх безаварійну роботу.

2. Програма навчальної дисципліни «Електротехніка і електроніка»

Змістовний модуль 1. Електричні кола та електричні машини

Тема 1. Основні поняття і закони електричних кіл. Поняття про електричний струм, електричні кола, їх графічне зображення, структуру. Послідовне, паралельне і змішане з’єднання, розрахунок еквівалентного опору. Закони Ома і Кірхгофа.

Тема 2. Електричні кола постійного струму. Застосування законів Ома і Кірхгофа для розрахунку кіл постійного струму. Особливості розрахунку складних електричних кіл. Методи контурних струмів і вузлових потенціалів. Метод суперпозиції. Потужність в колах постійного струму.

Тема 3. Електричні кола змінного струму. Поняття про синусоїдальний струм. Виробництво синусоїдальної ЕРС. Миттєві, діючі і середні значення синусоїдальних ЕРС, струмів і напруг. Однофазні електричні кола. Закони Ома і Кірхгофа в колах змінного струму. Векторні зображення синусоїдального струму. Резонансні явища в колах змінного струму. Символічний метод розрахунку. Основні закони електротехніки в комплексному вигляді. Трикутники опорів і провідностей. Активна, реактивна і повна потужності в колаї змінного струму. Коефіцієнт потужності.

Тема 4. Трифазні кола. Виробництво трифазної ЕРС. Поняття про лінійні і фазні параметри. З'єднання обмоток трифазного генератора і фаз споживача "зіркою" "трикутником". Розрахунок трифазних кіл при симетричному і несиметричному навантаженнях. Потужності в трифазних колах. Коефіцієнт потужностіі його важливість для ефективності енергогосподарства.

Тема 5. Електричні машини змінного струму. Трансформатори. Призначення і галузі застосування трансформаторів. Будова і принцип дії однофазного трансформатора. Основний магнітний потік і потокозчеплення розсіяння. Коефіцієнт трансформації. Рівняння електричної рівноваги кіл первинної і вторинної обмоток. Рівняння намагнічуючих сил і співвідношення між струмами обмоток трансформатора.

Тема 6. Асинхронні двигуни. Будова і принцип дії. Магнітне поле машини. Електромагнітний момент, механічні і робочі характеристики. Пуск у дію асинхронних двигунів з фазним і короткозамкненим ротором. Регулювання швидкості обертання.

Змістовний модуль 2. Електроніка.

Тема 1. Загальні відомості про принципи роботи і характеристики напівпровідникових приладів. Елементи зонної теорії. Носії заряду в напівпрвідниках. Напівпрвідникові діоди. Класифікація, властивості та галузі використання. Вольт-амперні характеристики. Транзистори. Класифікація, властивості та галузі використання і вольт-амперні характеристики транзисторів. Схеми вмикання транзисторів.

Тема 2. Елементна база мікропроцесорної техніки. Інтегральні мікросхеми. Випрямлячі і перетворювачі. Поняття про модуляцію і демодуляцію сигналів. 

3. Методи навчання

 При викладанні навчальної дисципліни використовуються словесний, інформаційно-ілюстративний, наочний та практичний методи навчання із застосуванням лекцій.

Теоретичний матеріал курсу збережено у файлах на хмарному сервісі у папці ЕіЕ. 

4. Методи контролю 

Контрольні заходи передбачають проведення поточного, модульного та підсумкового (семестрового) контролю.

Поточний, модульний контроль здійснюються під час проведення практичних та індивідуальних занять, передбачених робочою програмою.

Семестровий контроль виконується за окремим графіком, складеним деканатом факультету.

5. Розподіл балів, які отримують студенти

Складання заліку- 1 семестр

Поточне оцінювання (кількість балів)

Сума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Залік

35

35

30

100

                        6. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


7. Методичне забезпечення

1. Основи електротехніки і електроніки: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт./Уклад. Городжа .А. Д., Остапущенко О.П., Ярас В.І., Кравченко І.М.- К.: КНУБА, 2007.-48 с.

 2.  Електротехніка і електромеханіка: Методичні вказівки до виконання разрахунково-графічної  роботи./Уклад. Мазуренко Л.І.,  Ярас В.І.,Цілік Л.Я., Ловейкін С.О..- К.: КНУБА, 2010.-48 с.

 8. Рекомендована література

Основна

1.            Городжа А.Д. Загальна  електротехніка. Навчальний посібник - К.:
КНУБА, 2000. - 248с.

2.            Будіщев .М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник для  студ. вищ. навч. закладів /Укр.академія друкарства. Львів: Афіша, 2001,-423 с.

3.            Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка : Навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти.- К.: Караван, 2005.-375 с.

 Допоміжна

1. Зевеке П.В., Ионкин П.А. й др. Основы теории цепей. - М.: Энергия, 1989.- 528 с.

2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Підручник для студ. вищ.  техн.. навч. закладів /Нац. ун-т  «Львівська політехніка»,- Львів: Бесид Біт, 2003.- 638 с.


Остання версія: понеділок, 11 лютого 2019, 20:59