1. Загальні положення

1. Загальні положення

Процес одержання високих покозників ефективності викорис тання електричної енергії в промисловості, но транспорті, підприємствах сільського господарства тощо, який дістав досить по ширену назву — *енергозбереження» (точніше - «ефективність ви­користання електроенергіїW, багато в чому залежить від техніко- економічних показників електромеханічних систем автоматизації (ЕМСА).

Головними показниками оцінки якості сучасних ЕМСА є:

ефективність використання електричної енергії, що визначається витратами цієї енергії но одиницю відповідної продукції;

надійність, що характеризується тривалістю безвідмовної роботи системи,

якість продукції у виробничих системах;

якість виконання транспортних процесія тощо.

техніко-економічні показники, що золежоть від наведених вище та низки інших чинників, з урахуванням особливостей функціонування конкретної системи, в найзагальнішому вшляді вони визначаються як вартість усіх необхідних витрот но одиницю продукції Щоб до сягти високих техніко економічних показників функціонування елект­ромеханічних систем автоматизації різного призначення, потрібно більше уваги приділяти питанням моніторингу, діагностики та захисту

Важливим питанням для надійного функціонування окремих видів електромеханічних систем (EMС) є проблема електромагнітної сумісності.

 Енергозбереження в електромеханічних системах є комплексним і багатоплановим, а в окремих аспектах досить складним пи­танням До головних напрямів його розв′язання належать:  організаційні - забезпечення електромеханічних установок не­обхідними приладами фіксації споживання електричної енергії; недопущення тривалих режимів холостого ходу, не пе­редбачених технологічними умовами, та ін.; 

організаційно-технічні - забезпечення F.MC електроприводами, розрахованими на основі якісних методик, що досить точно відповідають технологічним умовам; узгодження із загальним графіком навантаження підприємства, моменту і тривалості ввімкнення потужних ЕМС та ін.;

 науково-технічні розробка і впровадження енергозбережних електродвигунів, пристроїв і ЕМС із високими техніко-економічними показниками; дослідження і впровадження найвигіднішнх за даних умов (за чинником енергозбереження) установок, режимів, електродвигунів та ін.

Залежно від особ­ливості технологічних об'єктів (наприклад, у разі їх багатовимірності), при ЕМС з кількома взаємозалежними електро­приводами, за різних умов навантаження електроприводів може виникати потреба в компромісних рішеннях і розробках оптимальних систем автоматизації.

Розглядаючи питання енергозбереження слід враховувати, що економія електричної енергії є важливим, хоч і не єдиним чинником, що визначає високий техніко-економічний рівень розвитку ЕМС. Важливе значення має надійність окремих складових і ЕМС в цілому. Цим взначається продуктивність установки, витрати на її ремонт і експлуатацію. У більшості випадків домінуючим є безрека роботи установок і обслуговуючого персоналу.