5. Моделі електронної лампи (тріода)

Рівнянням (3.34) і (3.35) лампового тріода відповідає малосигнальна схема (модель) електровакуумного тріода, яка показана на рис.3.38, а.

Неважко показати, що рівняння (3.35) можна записати так:

                     Ridiа = -mduск + duак.                                 (3.51)

Цьому рівнянню відповідає малосигнальна еквівалентна схема (модель) електровакуумного тріода, показана на рис. 3.38, б.


а

б

Рис. 3.38. Малосигнальні еквівалентні схеми електровакуумного тріода: з керованим джерелом струму (а)  та з керованим джерелом напруги (б)

 

Типові значення малосигнальних параметрів тріодів лежать у таких межах: S » (1 – 5) мА/B; Ri » (0,1 – 100) кОм; ½m½ » (10 – 100). Крім згаданих параметрів, використовують такі не менш важливі параметри:

– максимально допустима потужність розсіювання на аноді Ра доп;

– міжелектродні ємності Сак, Сск, Сас, які визначають частотні властивості тріода.

Зауважимо, що компонентні рівняння для малосигнального режиму є математичною моделлю лампового тріода, яка в матричній формі набирає вигляду:

                                              (3.52)