Section outline

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ЕСА 10 40 30 30 150 іспит


  Викладачі: Городжа Анатолій Дмитрович

 • Виділено

  Мета дисципліни полягає у наданні і отриманні студентами на сучасному науково-технічному та технічно-економічному рівні знань у галузі виробництва, перетворення, передачі та розподілі електричної енергії.

  Завдання дисципліни –  отримання навиків з розрахунку, проектування та правил безпечної експлуатації електричних мереж.


 • Змістовий модуль 1. Виробка та розподіл електроенергії   

  Тема 1. Сучасний стан та перспективи розвитку електроенергетики. Електричні станції, режими робоа робота ти та взаємодія їх з оточуючим середовищем. . Нові перспективні джерела енергії.   Перетворювальні підстанції.     Передача електроенергії на змінному та постійному струмі. Втрати електроенергії при передачі. Повітряні та кабельні  лінії електропередач.. Поняття енергосистема, та її значення. Графіки електричного навантаження, та їх призначення. Зовнішні схеми електропостачання.

  Тема 2. Якість електроенергії. Номінальні напруги та частоти. Несінусоідальность форми кривий напруги і струму. Несиметрія напругі. Впливи несіметрії, відхилень та коливань напругі на працю приймачів а робота електроенергії. Аналіз факторів, які впливають на якісні показники електроенергії.  Способи і засоби підвищення  якості електроенергії у системах електропостачання промислових виробництв.    

  Тема 3. Компенсація реактивний потужностіОблік, тарифікація та економія електроенергії. Коефіцієнт потужності, його техніко-економічне значення та причини зниження. Заходи по зниженню  споживання реактивної потужності.

   

  Змістовий модуль 2. Розподіл електричній енергії у місті.

  Тема 1. Містки електричні мережі. Категорії електроспоживачів та забезпечення надійності електропостачання. Особливості електропостачання споживачів промислових виробництв, комунальних господарств, інтелектуальних споруд, будівництва та спеціальних установок (електрообладнання вибухонебезпечних і     пожежно небезпечних об’єктів, вантажопідіймальних машин, ліфтів). Забезпечення надійності електропостачання споживачів.  Містки живлячі і розподільчі мережі 6-10 кВ та розподільчі мережі до 1000 В. Загальні рекомендації до вибору схеми електропостачання споживачів.  Конструктивне виконання містких електричних мереж.

  Тема 2. Розподільчі пункти   і трансформаторні підстанції . Основні визначення і призначення розподільчих пунктів (РП) та трансформаторних  підстанцій (ТП) комплектні трансформаторні підстанції. Устрій, основне  обладнання  і принципові  схеми  електричних з єднань РП і ТП. Перевантажувальні ааа робота  робота  роботаа робота  а робота властивості трансформаторів. Вибір кількості і потужності трансформаторів та типа  ТП.          а робота                         

  Тема 3. Коротке замикання у системі електропостачання. Основні  поняття і співвідношення. . Електродинамічне та термічне дії струмів короткого замикання. Особливості розрахунків  струмів короткого замикання   у мережах до 1000В та вище 1000В.

  Захист від струмів короткого замикання.  Вибір струмоведучих частин по умовах короткого замикання.

  Тема 4. Загальні питання релейного захисту. Призначення релейного захисту. Основні вимоги до систем релейного захисту.  Класифікація параметрів релейного захисту.  Струмові відсікання. Диференційний захист. Максимальний захист. Газовий захист трансформаторів.

  Тема 5. Автоматизація систем електропостачання

  Вимоги до засобів автоматизації. Автоматичне включення резерву. Автоматичне повторне включення. Автоматичне розвантаження по частоті і струму. Автоматизація компенсаційних улаштувань. Автоматизація управління та обліку у системах електропостачання.

  Змістовий модуль 3. Внутрішні мережі споживачів напругою до 1000В.

  Тема 1. Розрахункові навантаження. Визначення розрахункових навантажень    по удільному навантаженню на одиницю виробничій площі.  Визначення розрахункових навантажень    по удільним витратам на одиницю продукції. Визначення розрахункових навантажень    по установлений потужності і коефіцієнту попиту.                                                                               

  Загальні рекомендації до вибору метода розрахунку навантажень житлових  і  громадських будинків, промислових та комунальних підприємств.                                                                                           

  Тема 2. Устрій і розрахунки мереж і визначення перерізу провідників та кабелів. Тепловий вплив електричного навантаження на елементи передачі електричний енергії. Тривало допустимі струмові навантаження. Втрати напругі, потужності і електроенергії у лініях та трансформаторах. Визначення перерізу провідників і кабелів з умов економічний щільності струму і допустимий втрати напругі.

  Тема 3. Захист електричних мереж і обладнання.  Апарати захисту і управління. Вимоги до систем захисту освітлювальних і силових мереж. Вибір номінальних струмів апаратів систем захисту.   а робота

  Тема 4. Електробезпека. Пристрої  заземлення. Режими нейтралі.

  Заземлення і занулення. Захисне відключення  і  роз дільчі  трансформатори. Штучні і природні пристрої  заземлення. Устрій і розрахунок пристроїв  заземлення. Захист повітряних лінії електропередач від перенапрузі і блискавки. Захист від електричний корозії підземних інженерних мереж.


 • Основні теми РГР:

  Тема 1. розрахунок  електричних  навантажень споживачів;.

  Тема 2. вибір та обґрунтування типу трансформаторних підстанцій (ТП);

  Тема 3. вибір і обґрунтування схем електропостачання;

  Тема 4. розрахунок потужності трансформаторів для кожній ТП;

  Тема 5. розрахунок координати розташування ТП ;

  Тема 6. визначення перерізу провідників і кабелів з урахуванням умов економічний

  щільності струму і допустимої втрати напруги; 

  Тема 7. розрахунок однієї лінії на КЗ і втрату напруги;

  Тема 8. розрахунок устроїв для компенсації реактивний потужності

  Розрахункова частина

  Графічна

  частина

  Захист роботи

  Сума

  40

  20

  40

  100


 • Назва теми

  1

  Розрахунок електричних навантажень: - споживачів громадських будівель (школи, дитячі садочки, торгівельні центри та ін.);- промислових і комунальних підприємств   (освітлювальне та силове навантаження;– інтелектуальних будівель і споруд (безперебійне живлення інформаційних та телекомунікаційних систем ).

   

  2

  Вибір типу трансформаторній підстанції. Визначення потужності і кількості  силових трансформаторів та розрахунок координат розміщення підстанції.

   

   

  3

  Розрахунок струмів короткого замикання (КЗ).Складання розрахункових електричних схем для розрахунку струму КЗ і вибір апаратів захисту.

   

  4

  Розрахунок електричних мереж. Розрахунок і вибір перерізу провідників і кабелів по економічної щільності струму з урахуванням умов допустимій втрати напругі і струмів КЗ.

   


 • Назва теми

  1

  Вивчення та дослідження роботи основних схем релейного захисту і автоматики систем електропостачання.

  ЗМ 7-8. Робота виконується на діючих ТП. При вико­нанні студенти вивчають правіла техніки безпеки при  роботі з електричними установками напругою більш 1000В, а також знайомляться з принципом дії основних типів реле і систем релейного захисту та автоматики (Автоматичне включення резерву, Автоматичне повторне включення, Автоматичне розвантаження по частоті і струму, Автоматизація компенсаційних улаштувань, Автоматизація управління та обліку у системах електропостачання).                                 

   


 • Поточний контроль здійснюється під час проведення планових занять та консультацій.

  Модульні контролі здійснюються під час практичних занять передбачених робочою програмою. Засоби контролю модуля №1 – виконання студентами письмової контрольної роботи (відповіді на тестове завдання і розв`язок типової задачі); модуля №2 – представлення та захист підготовлений курсового проекту.

  Підсумковий контроль по дисципліні (іспит) здійсню­ється за  позитивного складання модулів 1 і 2:

  Поточне оцінювання (кількість балів)

  Сума

  Модуль № №1

  Модуль

  № 2

  Підсумковий контроль № 3

  30

  30

  40

  100 •  

  1. Електропостачання промислових виробництв та комунальних господарств: Методичні вказівки до курсової роботи для спеціальностей "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і "Автоматизація та компютерно - інтегровані технології" / Укл.: А.Д. Городжа, І.М. Кравченко.-: КНУБА, 2018. 39 с.

  2.Рудницький В.Г. Внутришньоцехове електропостачання. Курсове проектування: Навчальний посібник.- Суми: ВТД «Університетська книга»,2007.-280с.                                                                                                            

  Рекомендована література

   

  Базова

  1.  Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств.Підручник. – Вінниця: Нова книга,2004.- 656 с.Сукач М.К., Пелевін Л.Є. Теорія механізмів і машин: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ: [б.в.], 2002. – 127с.: іл. – Бібліогр.:с.125.

  2.   Цыгельман И.Е. Електроснабжение гражданских зданий и комунальных предприятий: Учебник для техникумов.-2-е изд., испр. и  доп.- М.: Высш. Школа, 1982.- 368 с., ил. Малащенко В.О. Деталі машин. Курсове проектування: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – 3-е вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 249с. : іл. – Бібліогр.:с.249.

  5. Князевский Б. А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных
  предприятий. Учебник. -М: Высш. школа, 1979,

  Допоміжна

   

  1.      Глушков   Г.Н. Электроснабжение   строительно-монтажных   работ.
      Учебник М.: Стройиздат, 1982.Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин:Підручник. – Київ : Вища шк., 1993. – 556с. : іл. – Бібліогр.: с.555-556. – 385грн.

  2.      Городжа А.Д., Мазуренко Л.І., Подольцев О.Д. Загальна електротехніка. навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. /– К.: КНУБА,2015, 224с.

  3.      Городжа А.Д. Загальна електротехніка. навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. /– К.: поліграфічна дільниця інституту електродинаміки НАН України, 2002, 247с.

    

    

  Інформаційні ресурси

   

          1. http://library.knuba.edu.ua

        2. http://org.knuba.edu.ua