Section outline

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ЕК 5 12 4
  6 23
  залік


  Викладачі: Кравченко Ігор Миколайович

  101

  «Екологія»

   

  назва спеціалізації

   

  «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

  Мета дисципліни полягає у викладанні студентам основ знань з електротехніки, електропостачання та електротехнічного забезпечення будівель і споруд.

  Завдання дисципліни – отримання навиків з розрахунку, проектування електричних кіл, підбору та вміння використовувати електричне обладнання, правил безпечної експлуатації електричного обладнання.


 • Змістовий модуль 1. Основи теорії електричних кіл.

  Тема 1. Основні поняття та їхні визначення. (Поняття про електричну енергію та електричне коло. Величини які характеризують електричне коло та закони.).

  Тема 2. Електричне коло постійного струму. (Закони Кірхгофа. Послідовне та паралельне з'єднання споживачів. Закон Ома.).

  Тема 3. Електричні кола змінного синусоїдного струму. (Елементи електричних кіл: активні та реактивні. Потужності в електричних колах змінного струму. Трифазні електричні кола.).

  Змістовий модуль 2. Електромеханіка

  Тема 1. Трансформатори. (Будова, принцип дії, основні параметри та призначення. Досліди «холостого ходу» та «короткого замикання».).

  Тема 2. Електричні машини (Асинхронні машини - їх будова, принцип дії, характеристики та призначення.).

  Тема 3. Засоби захисту електричних мереж (Запобіжники, роз'єднувачі, автоматичні вимикачі та пристрої автоматичного захисту.).

  Тема 4. Електропостачання (Основи електропостачання будівель і споруд. Вимоги до будівель і якості електроенергії. Розрахунок перерізу провідників і кабелів. Розрахунок навантажень).


 • Змістовий модуль 1. Розрахунок електропостачання індивідуального житла

  Тема 1. Розрахунок електричного навантаження будівлі (За даними відповідного варіанту розрахувати загальне навантаження будівлі враховуючи кількість проживаючих людей та коефіцієнти попиту.).

  Тема 2. Розрахунок перерізу провідників та кабелів (Розрахунок кабелів та провідників виходячи з поняття економічної щільності струму для відповідного типу провідників.).

  Тема 3. Вибір захистного та розподільчого обладнання (За даними попередніх розрахунків х каталогів обираємо обладнання, яке призначене для захисту мережі та споживачів

 • Назва теми

  1

  Розрахунок електричних кіл постійного та змінного струмів.

   

  2

  Розрахунок електричних мереж для будівель і споруд.

   

  3

  Будова, принцип дії та призначення електро-комутаційних елементів.

   


 • 1 Дослідження електричних кіл змінного струму з послідовним та паралельним з'єднанням елементів R, L і C. Резонансні явища.
  2 Дослідження трифазного електричного кола при з'єднанні споживачів «зіркою» та «трикутником».
 • 1) Кравченко І.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Електричні кола: методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи: для студ. спец. 7.092214 "Підйомно-трансп. будів., дор., меліорат. маш. і обладн." / Кравченко І.М.;Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 36с. 

  2) Кравченко І.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Електричні кола. Методичні вказівки до лабораторних робіт : для студ. спец. 7.090214 "Підйомно-транспортні будів., дор., меліорат. машини і обладнання" / Кравченко І.М.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 34с. 

  3) Кравченко І.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Трансформатори та електричні машини : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: для студ. спец. 7.092214 "Підйомно-трансп. будів., дор., меліорат. маш. і обладн." / Кравченко І.М.;Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 48с. 

  4) Кравченко І.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Електричні кола: методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи: для студ. спец. 7.092214 "Підйомно-трансп. будів., дор., меліорат. маш. і обладн." / Кравченко І.М.;Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 36с. 

  Рекомендована література

  Базова

  1) Григоровський Є.П. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка : Підручник : В 3 ч. Ч.2. Електричні кола змінного струму, основи електроніки і електричні вимірювання / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2003. – 371с.