Підготуватися до модулю №3 "Молекулярна фізика та термодинаміка" за переліком питань

2. МОЛЕКУЛЯРНА ФIЗИКА та ТЕРМОДИНАМІКА

2.1.          Атомно-молекулярна будова речовини. Статистичний та термодинамічний методи дослідження. Макроскопічні стани та параметри. Рівняння станів.

2.2.          Ідеальний газ, його рівняння стану. Кінетична енергія молекул, її розподіл по ступеням свободи. Абсолютна температура.

2.3.          Ймовірність та флуктуації. Розподіл молекул ідеального газу за їх швидкостями. Барометрична формула, розподіл Больцмана.

2.4.          Зіткнення молекул, середня довжина вільного пробігу молекул. Поведінка газів за умов низького тиску. Вакуум.

2.5.           Теплота та робота. Внутрішня енергія системи. Перше начало термодинаміки. Термодинамічні діаграми.

2.6.          Ізопроцеси в газах. Теплоємність газів.

2.7.          Термодинамічні цикли, цикл Карно. Робочі цикли теплових та холодильних машин. Теорема Карно.

2.8.          Оборотні та необоротні процеси. Ентропія. Друге начало термодинаміки та його статистичне розуміння.

2.9.          Способи теплопередачі - теплопровідність, конвекція, випромінювання. Явища переносу. Уявлення про фізичну кінетику *.

2.10.      Сили та потенціальна енергія міжмолекулярної взаємодії. Агрегатні стани речовини.

2.11.      Реальні гази, їх рівняння стану. Критична температура. Насичена та ненасичена пари. Вологість повітря.

2.12.      Властивості кристалів, будова їх кристалічних решіток. Дефекти кристалічних решіток. Рідкі кристали *.

2.13.      Механічні властивості твердих тіл з об’ємними та поверхневими дефектами i неоднорідностями. Композиційні матеріали. Уявлення про старіння та довговічність матеріалів *.

2.14.      Уявлення про близький порядок розташування молекул в рідинах та аморфних речовинах. Будова полімерів, їх властивості.

2.15.      Поверхневий натяг, капілярні явища. Уявлення про адсорбцію та поверхнево-активні речовини *.

2.16.      Фази та фазові перетворення. Фазові переходи першого та другого роду. Фазові діаграми, рівняння Клапейрона - Клаузiуса. Умова рівноваги фаз, метастабільні стани.