Підготуватися до модулю №2 "Електрика та магнетизм" за переліком питань

3. ЕЛЕКТРИКА ТА МАГIIЕТИЗМ

3.1.          Електричний заряд. Закон Кулона. Напруженість електростатичного поля, принцип суперпозиції електричних полів.

3.2.          Потік вектора напруженості електростатичного поля. Теорема Гауса. Електричне поле заряджених нескінченних нитки та площини.

3.3.          Робота електростатичного поля. Потенціал електростатичного поля. Циркуляція напруженості електростатичного поля.

3.4.          Електричний диполь. Поляризація діелектриків, характеристики їх поляризованого стану. Вектор електричного зсуву. Сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект.

3.5.          Провідники в електростатичному полі. Електроємність провідника, конденсатора. Енергія електростатичного поля.

3.6.          Постійний електричний струм, умови його існування. Сила та густина струму. Сторонні сили, ЕРС джерела струму.

3.7.          Закон Ома. для ділянки кола в інтегральній та диференціальній формах. Опір провідників. Закон Ома для повного кола. Правила Кiрхгофа.

3.8.          Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

3.9.          Електропровідність металів та розчинив електролітів. Електричний струм у газах, самостійний газовий розряд, уявлення про плазму.

3.10.      Контактні електричні явища та термоелектронна емісія. Електровакуумні прилади.

3.11.      Магнітне поле, індукція магнітного поля. Закон Ампера.

3.12.      Магнітний момент контура із струмом. Контур із струмом в магнітному полі, принцип роботи електродвигунів.

3.13.      Сила Лоренца. Рух заряджених частинок у магнітному полі.

3.14.      Магнітне поле струму. Закон Бiо – Савара - Лапласа. Магнітне поле прямого та колового провідників із струмом. Взаємодія струмів.

3.15.      Закон повного струму, магнітне поле соленоїда. Вихровий характер магнітного поля.

3.16.      Потік вектора магнітної індукції. Робота при перемащенні провідника із струмом в магнітному полі.

3.17.      Явище електромагнітної індукції, закон Фарадея, правило Ленца. Генератори електричного струму.

3.18.      Явище самоіндукції, індуктивність. Перехідні процеси у колі з індуктивністю. Взаємна індуктивність, трансформатори.

3.19.      Енергія провідника із струмом. Об’ємна густина енергії магнітного поля.

3.20.      Магнітне поле в речовині. Характеристики намагніченого стану речовини, магнетики. Напруженість магнітного поля. Феромагнетики та їх застосування.

3.21.      Електромагнітне поле. Струм зсуву. Рівняння Максвела в інтегральній та диференціальній формах.