Підготуватися до модулю №1 "Фізичні основи механіки" за переліком питань

1. Що вивчає предмет фізика? Як ви розумієте поняття „матерія”? Форми існування матерії.
2. Які форми руху матерії можете перерахувати (бажано в порядку - від найпростіших до найскладніших)?
3. Що таке рух в загальному, філософському смислі? Дати визначення. Яка форма руху матерії є найпростішою?
4. Що таке фізичні закони, гіпотези та наукові теорії?
5. Що є базою для створення фізичних методів дослідження?
6. Дайте визначення фізичної величини. Що таке значення, розмір та розмірність фізичної величини?
7. Перерахувати основні одиниці системи СІ.
8. Що таке вимірювання фізичної величини? Прямі та посередні вимірювання.
9. Предмет вивчення механіки. Що вивчає класична, релятивістська та квантова механіка?
10. Сформулюйте основну задачу кінематики.
11. Що таке система відліку? Які основні складові цього поняття?
12. Що таке тіло відліку? Відносність механічного руху.
13. Привести критерій того, що тіло можна вважати матеріальною точкою.
14. Показати на мал. радіус-вектор та його проекції на осі х, у, z.
15. Чому дорівнює довжина радіус-вектора, кінець якого має координати (5,4,3)?
16. Дати визначення поняття траєкторії руху матеріальної точки.
17. Переміщення та шлях. Показати різницю в цих поняттях на прикладі переміщення матеріальної точки з одного положення в інше.
18. Що таке рівняння руху та рівняння траєкторії?
19. Дати повне визначення швидкості (через похідну, для довільного криволінійного руху).
20. Дати повне визначення прискорення (через похідну, для довільного криволінійного руху).
21. З яких компонентів (складових) складається повне прискорення як вектор?
22. Як направлене тангенціальне прискорення як вектор? Як направлене нормальне прискорення, як вектор?
24. Дати визначення поступального та обертального руху.
25. Дати визначення кута повороту при обертанні матеріальної точки. Чому дорівнює його величина та як він направлений?
26. Дайте визначення векторів кутової швидкості і кутового прискорення і запишіть співвідношення, що зв’язують вектори лінійних і кутових швидкостей і прискорень, зробіть рисунок.
27. Що таке період та частота обертання?
28. Сформулюйте закони Ньютона. Інерціальні та неінерціальні системи відліку.
29.Дати визначення поняття сили, маси, центру мас системи матеріальних точок. Дати визначення поняття «вага тіла».
30. Другий закон Ньютона в різних формах запису.
31. Дайте визначення імпульсу тіла; запишіть і сформулюйте закон зміни імпульсу з часом.
32. Запишіть і сформулюйте закон збереження імпульсу, наведіть приклади, що його ілюструють.
33. Запишіть та поясніть рівняння Мещерського та формулу Ціолковського.
34. Яке тіло можна вважати абсолютно твердим?
36. Дайте визначення моменту інерції матеріальної точки і моменту інерції твердого тіла довільної форми.
37. Дайте визначення моменту імпульсу частинки і моменту сили відносно точки та відносно осі, наведіть малюнок.
38. Запишіть і сформулюйте закон зміни моменту імпульсу системи (основне рівняння динаміки обертального руху).
39. Запишіть і сформулюйте закон збереження моменту імпульсу.
40. Сформулюйте умови рівноваги твердого тіла. Дайте поняття видів рівноваги.
41. Розкрийте зміст поняття „енергія”. Поясніть, як зв’язані поняття „робота” і „енергія”. Дайте поняття „механічної енергії”.
42. Введіть поняття механічної роботи довільної змінної сили. Як визначається робота змінної сили?
43. Механічна робота та потужність. Розмірність та одиниці їх вимірювання.
44. Запишіть і сформулюйте теорему про зміну кінетичної енергії системи.
45. Чому дорівнює кінетична енергія поступального та обертального руху твердого тіла.
46. Поясніть, як вводять поняття потенціальної енергії тіла (частинки) в силовому полі.
47. Потенціальна енергія деформованого тіла.
48. Які сили називають консервативними? Які силові поля називають потенціальними?
49. Сформулюйте закон збереження повної механічної енергії системи. В яких системах він виконується?
50. Сформулювати закон збереження повної механічної енергії.
51. Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння. Для яких тіл він виконується?
52. Що таке гравітаційне поле? Його характеристики.
53. Чому дорівнює потенціальна енергія тіла на довільній відстані від Землі?
54. Що таке пластичні та пружні деформації та в чому різниця між ними?
55. Що таке механічне напруження? Види механічного напруження.
57. Записати закон Гука в двох формах запису. Як називаються деформації, для яких виконується закон Гука?
58. Чому чисельно дорівнює та в яких одиницях визначається модуль Юнга?
59. Що таке тиск? В яких одиницях в системі СІ він вимірюється?
60. Сформулювати закон Паскаля.
61. Що таке гідростатичний тиск? Навести формулу для його визначення.
62. Рівняння Бернуллі та нерозривності для стаціонарної течії ідеальної рідини.
63. Поняття ламінарної та турбулентної течії.
64. Рівняння Ньютона та критерій Рейнольда для течії рідин та газів. Поняття внутрішнього тертя. Формула Стокса.