6. . Характеристика транзисторів

6. Характеристики транзисторів.
Характеристиками транзистора називаються залежності між струмами й
напругами у вхідному і вихідному ланцюгах. При різних схемах включення
транзистора вхідні й вихідні ланцюги різні, отже, і характеристики являють
собою залежності різних величин для кожної схеми включення.
Так, для схеми із спільним емітером СЕ вхідним ланцюгом є ланцюг бази
й вхідна характеристика (мал. 7) відбиває залежність струму бази від напруги
емітер - база при постійній напрузі між емітером і колектором, тобто IБ = f(UБЕ)
при UКЕ = const.
Вихідним ланцюгом для цієї схеми є ланцюг колектора й вихідною
характеристикою (мал. 8) - залежність струму колектора від напруги емітер -
колектор при незмінному струмі бази, тобто IК = f(UЕК) при IБ = const.

При малих значеннях напруги між емітером і базою (UЕБ) струм бази
росте повільно через великий опір p-n-переходу, який зі збільшенням струму
зменшується.
Зі збільшенням колекторної напруги UЕК вхідні характеристики
зміщаються вправо, тобто зі збільшенням UЕК необхідно підвищити напругу
UЕБ, для того щоб струм бази залишився незмінним. Вихідні характеристики
показують, що в робочій області напруга UЕК незначно впливає на колекторний
струм IК, тому що в основному він залежить від кількості електронів,
інжектованих у базу, тобто від струму емітера.
Транзистори в порівнянні з електронними лампами мають наступні
переваги: більшу механічну міцність і довговічність, постійну готовність до
роботи, малі габарити й масу, низьку напругу живлення й високий к.к.д.; крім
того, відсутній ланцюг розжарення й, отже, спрощена схема й немає
споживання потужності для розігріву катода.
До недоліків транзисторів належать залежність режиму роботи його від
температури навколишнього середовища, невелика вихідна потужність,
чутливість до перевантажень, розкид параметрів, внаслідок якого окремі
транзистори одного типу значно відрізняються один від одного по своїх
параметрах, велика відмінність між вхідними й вихідними опорами.