Résumé de section

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  АТП 5
  20
  10
  6
  -
  Залік
  АТПс 5
  -
  10
  6
  -
  Залік


  Викладачі: Ярас Володимир Ігорович

  Мета дисципліни полягає у отримання студентами знань про електричне обладнання, електричні апарати загального використання, виконавчі механізми і регулюючі органи автоматизованих систем.

  Завдання дисципліни –  отримання навичок з розрахунку та проектування автоматизованих систем керування електроприводів.


 • Змістовний модуль 1 . Електричні апарати

  Тема 1. Загальні особливості електроустаткування і виконавчих механізмів. Призначення і класифікація електричних апаратів та засобів автоматизації. Роль електричних апаратів в системах автоматичного керування електропривода ми і автоматизацій виробничих процесів. Основні вимоги, які ставляться до електричних апаратів і засобів автоматизації..

  Тема 2.. Електричні контакти

  Замикання контакті. Розмикання контактів. Конструкції розривних контактів. Електрична дуга. Способи боротьби з дугоутворенням в розривних контактах апаратів низької напруги та апаратів високої напруги..

  Тема 3.. Електричні апарати керування.

  Електричні апарати ручного керування Електромеханічні апарати дистанційного керування. Електромагнітні силові апарати дистанційного керування. Контактори. Магнітні пускачі. Автоматичні вимикачі (автомати).

  Тема 4.. Муфти та гальма.

  Електромеханічні муфти. Індукційні муфти . Електромагнітні фрикційні муфти. Феропорошкові електромагнітні муфти.

  Електромеханічні гальма. Гальма з електромагнітним приводом. Гальма з електрогідравлічним штовхателем.

   

  Змістовий модуль 2. Електричне освітлення, електронагрівальні пристрої.

  Тема 5. Системи освітлення. Лампи розжарювання. Галогенові. Люмінесцентні лампи низького тиску. Апаратура керування. Ртутні лампи високого тиску. Світлодіодне освітлення..

  Тема 6. Електронагрівальні пристрої

  Основні принципи роботи електронагрівачів. Трубчасті електронагрівачі. Індукційні нагрівачі.

   

  Змістовий модуль 3. Виконавчі механізми автоматичних та автоматизованих систем.

  Тема 7. Виконавчі механізми.

  Призначення, класифікація і основні принципи роботи виконавчих органів засобів автоматизації. Приводи виконавчих механізмів. Виконавчі механізми гідравлічних систем. Виконавчі механізми систем опалення. Виконавчі механізми систем вентиляції

 • Назва теми

  1

  Загальні особливості електроустаткування і виконавчих механізмів

   

  2

  Електричні контакти

   

  3

  Електричні апарати керування

   

  4

  Муфти та гальма

   

  5

  Системи освітлення

   

  6

  Електронагрівальні пристрої

   

  7

  Виконавчі механізми

   

  8

  Індивідуальне завдання

   


 • Назва теми

  1

  Дослідження автоматичного вимикача

   

  2

  Дослідження електромагнітного контактора

   

  3

  Дослідження схеми реверсивного пуску асинхронного двигуна

   

  4

  Дослідження схеми прямого пуску та динамічного гальмування асинхронного двигуна

   


 • Поточне оцінювання (кількість балів)

  Сума

  Змістовий модуль  №1

  Змістовий модуль № 2

  Змістовий модуль № 3

  30

  40

  30

  100


 • 1. Електроустаткування, виконавчі механізми і регулюючі органи: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: В.І. Ярас, В.Я. Хоптій. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

  2. Електроустаткування, виконавчі механізми і регулюючі органи: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: В.І. Ярас, В.Я. Хоптій. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

   

  Рекомендована література

   

  Базова

  1. Бєлєвітін А. І.,  Ярас В. І. Електроустаткування, виконавчі механізми та регулюючі органи: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2005. – 64 с.

   

  Допоміжна

   

  1.      Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин: Підручник / НАН України; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Наук. думка, 2002. – 460с. : іл. – Бібліогр.:с.450-454.

  2.      Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин:Підручник. – Київ : Вища шк., 1993. – 556с. : іл. – Бібліогр.: с.555-556. – 385грн.

  3.      Иванов М.Н. Детали машин: учеб. для машиностроит. спец. вузов / М.Н.Иванов. – 4-е изд., перераб. – Москва : Высш.шк., 1984. – 336с.

  4.Коновалюк Д.М. Деталі машин: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Кондор, 2004. – 582с.         

  14. Інформаційні ресурси

   

          1. http://library.knuba.edu.ua

        2. http://org.knuba.edu.ua