Тематический план

 • Загальні відомості про дисципліну:

  Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ЕСА 9 28 - 30 - залік


  Викладачі: Ярас Володимир Ігорович

  шифр

  Галузь знань

  14

  «Електрічна інженерія»

   

  Назва спеціальності

  141

  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


  Мета дисципліни полягає у отримання студентами знань про процеси перетворення електроенергії за допомогою статичних перетворювачів, основні типи статичних перетворювачів і принципи управління статичними перетворювачами для електроприводів загальнопромислових механізмів.

  Завдання дисципліни –  отримання навичок з розрахунку та проектування автоматизованих систем керування електроприводів.


 • Автоматизовані електромеханічні системи загальнопромислових механізмів

  Змістовний модуль 1. Вступ.

  Тема 1. Вступ.

  Мета, задачі і зміст дисципліни. ЗПМ та їх класифікація. Крани. Кінематичні схеми кранових механізмів. Ліфти. Кінематичні схеми та діаграми руху. Класифікація механізмів безперервної дії (конвейєрів, канатних доріг) , їх кінематичні схеми. Насоси, вентилятори і компресори. Особливості кінематичних схем.

  Тема 2. Типові схеми релейно-контакторних систем ЗПМ. Керування ЗПМ у функції часу. Керування ЗПМ у функції швидкості. Керування ЗПМ у функції шляху. Електричні захисти в релейно-контактних системах ЗПМ. Сигналізація в системах ЗПМ. Елементи замкнутих систем ЗПМ.

  Змістовний модуль 2. Автоматизований електропривод ЗПМ циклічної дії

  Тема 3. Електроприводи (ЕП) кранових механізмів. Особливості розрахунку і вибору електродвигунів. Системи автоматичного регулювання кранових електроприводів. Типові кранові ЕП із контактно-контролерними системами управління.

  Тема 4. Автоматизований ЕП позиційних механізмів. Вимоги до ЕП ліфтів та підйомників. Системи електропривода,що в них застосовуються. Особливості розрахунку і вибору електродвигунів. Основні вузли схем керування. Типові схеми керування.

  Змістовий модуль 3. Електроприводи механізмів безупинного транспорту

  Тема 5. Автоматизований ЕП насосів, компресорів і вентиляторів. Вимоги до ЕП та особливості розрахунку. Регулювання подачі турбомеханізмів. Перспективи системи ЕП.

  Тема 6. Автоматизований ЕП конвеєрів. Вимоги до ЕП. Особливості розрахунку і вибору електродвигуна. Розрахунок статичних та динамічних навантажень. Узгоджений рух декількох двигунів конвеєрів.

  Змістовий модуль 4. Керування електроприводів.

  Тема 7. Електротехнічні перетворювачі. Випрямлячі змінного струму. Імпульсні перетворювачі напруги. Тиристорні регулятори напруги. Інвертори. Перетворювачі частоти.

  Тема 8. Керування двигунів зміною напруги живлення. Керування колекторними та асинхронними двигунами зміною напруги живлення.

  Тема 9. Скалярне керування АД. Загальні поняття. Стратегія скалярного керування при живленні АД від ПЧ з АІН. Частотно струмове керування. Структура САК при живленні АД від ПЧ з АІН. Скалярне керування з контролем частоти статора та контролем частоти ротора. Пряме керування магнітним потоком і моментом. Структури САК з частотно-струмовим керуванням АД.

  Тема 10. Векторне керування. Принцип векторного керування. Векторне керування з орієнтацією за потоком ротора (чи статора); векторне керування з орієнтацією за вектором магнітного потоку; векторне керування при живленні АД від ПЧ з АІН; векторне керування АД при його живленні від джерела напруги.


 • Курсова робота

  Змістовий модуль 1. Загальний розрахунок

  Тема 1. Вибір електродвигуна і ПЧ. Виконання загального розрахунку електроприводу насосного агрегату. Визначення необхідних значень потужності і частоти обертання. За каталогом підбирається електродвигун і ПЧ, що відповідають отриманим параметрам..

  Змістовий модуль 2. Розробка схеми електричної принципової.

  Тема 1.. Розробка схеми електричної принципової електроприводу насосного агрегату.

  Теми практичних занять

  Назва теми

  1

  Типові схеми релейно-контакторних систем ЗПМ

   

  2

  Електроприводи (ЕП) кранових механізмів

   

  3

  Автоматизований ЕП позиційних механізмів

   

  4

  Автоматизований ЕП насосів, компресорів і вентиляторів

   

  5

  Автоматизований ЕП конвеєрів

   

  6

  Електротехнічні перетворювачі

   

  7

  Керування двигунів зміною напруги живлення

   

  8

  Скалярне керування

   

  9

  Векторне керування

   


 • Методи контролю та оцінювання знань студентів

  Поточне оцінювання (кількість балів)

  Сума

  Змістовий модуль  №1

  Змістовий модуль № 2

  50

  50

  100


 • Методичне забезпечення дисципліни

  Електроустаткування, виконавчі механізми і регулюючі органи: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: В.І. Ярас, В.Я. Хоптій. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

   

  Рекомендована література

   

  Базова

  1. Бєлєвітін А. І.,  Ярас В. І. Електроустаткування, виконавчі механізми та регулюючі органи: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2005. – 64 с.

   

  Допоміжна

   

  1.      Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин: Підручник / НАН України; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Наук. думка, 2002. – 460с. : іл. – Бібліогр.:с.450-454.

  2.      Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин:Підручник. – Київ : Вища шк., 1993. – 556с. : іл. – Бібліогр.: с.555-556. – 385грн.

  3.      Иванов М.Н. Детали машин: учеб. для машиностроит. спец. вузов / М.Н.Иванов. – 4-е изд., перераб. – Москва : Высш.шк., 1984. – 336с.

  4.Коновалюк Д.М. Деталі машин: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Кондор, 2004. – 582с. 

    

  14. Інформаційні ресурси

   

          1. http://library.knuba.edu.ua

        2. http://org.knuba.edu.ua