Метою вивчення дисципліни є набуття студентами основних теоретичних знань у галузі теплофізичних основ забезпечення мікроклімату приміщень та формування у студентів вмінь ефективно застосовувати набуті знання при проектуванні, будівництві та експлуатації систем опалення, вентиляції та кондиціювання.

Дисципліна "Будівельна теплофізика" належить до нормативних професійно орієнтованих навчальних дисциплін. 

Завданням вивчення є отримання студентам теоретичні та практичні знання по:

- методам ефективного використання енергії з метою забезпечення потрібного мікроклімату  в приміщенні;

- умовам теплової комфортності людини у приміщенні, засобам забезпечення комфортних умов;

- нормативним вимогам до параметрів теплового, повітряного та вологісного режимів огороджувальних конструкцій;

- виконанню  експериментальних досліджень по  перевірці теплового режиму огороджувальних  конструкції на відповідність нормативним вимогам. 

-  засобам  розрахунку теплового, вологістного та повітряного режимів огороджувальних конструкцій

-  засобам  розрахунку теплового та вологістного стану окремих елементів огороджувальних конструкцій складної конфігурації 

- методам  теплофізичного розрахунку огороджувальних конструкцій на відповідність нормативним вимогам.

Викладач: к.т.н. доцент Кольчик Юлія Миколаївна  

Мета курсу: формування системи знань та практичних навичок, що необхідні для впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

Мета - набуття студентами основних теоретичних та практичних знань з теплопостачання та формування у студентів вмінь ефективно застосувати знання під час проектування, будівництва та експлуатації систем теплопостачання.
Завдання: надати студентам теоретичні та практичні знання по:
1. Системам теплопостачання.
2. Вибір та проектування систем теплопостачання.
3. Вибір обладнання та техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень.


Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами основополагаючих знань та  методів технічноїа термодинаміки як існуючих так і перспективних.

Технічна термодинаміка є базовою наукою що надають знання інженерам енергетичних спеціальностей в галузі теплових дисциплін. Актуальність вивчення пояснюється енергозалежністю України. Економічна витрата палива та теплової енергії неможлива без глибоких знань основ протікання термодинамічних процесів

Завданням вивчення є отримання навичок по загальним закономірностям теплових процесів, основним закономірностям перетворень різних видів енергії, основам здійснення термодинамічних циклів теплових та холодильних машин та принципам їх розрахунків та оцінки ефективності.