Індивідуальне завдання виконується на аркушах А4 формату (10 аркушів).

Шрифт набару 14 пт Times New Roman, міжрядковий інтерва 1,5.

Структура роботи: титульний аркуш, план роботи, вступ, виклад основного матеріалу по темі, висновки та список використаної літератури.

Кожен підрозділ та розділ вашого завдання потрібно викладати з нової сторінки.

У вступі автор обгрунтовує актуальність обраної теми, мету та завдання.

У висновках автор підводить підсумки своєї роботи.

Список літератури повинен складатися з двох частин:

1) нормативно-правові акти;

2) додаткова література (книги, підручники, статті тощо).

Остання версія: вівторок, 8 жовтня 2013, 18:42