Section outline


  •      

   Мета та завдання навчальної дисципліни

   Метою викладання даної дисципліни є формування у студентів наукових та професійних знань та навичок з питань раціональної технічної експлуатації, забезпечення високого рівня роботоздатності, ефективності та надійності машин в логістичних системах, оптимального керування технічним станом і надійністю машин.

   Завдання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних, технологічних і практичних основ та положень технічної експлуатації машин логістичних систем, технічного обслуговування та сервісу, догляду, технічного діагностування та поточного ремонту машин логістичних систем; засвоєння основних положень теорії зношування та експлуатаційної надійності машин.


  • ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 2022-2023 рр.


   шифр

   Бакалавр

   Форма навчання:  денна, 4 курс.

   Форма контролю

   Семестр

   Відмітка про погодження

   Назва спеціальності (спеціалізації)

   Кредитів на сем.

   Обсяг годин

   Кількість індивідуальних робіт

   Всього

   аудиторних

   Разом

   у тому числі

   Л

   Лр

   Пз

   КП

   КР

   РГР

   Роб

   133

   «Прикладна механіка».

   Спеціалізація «Інженерія логістичних систем»

   3,5

   90

   34

   14

   10

   10

    

   1

    

    

   Екз.

   7

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


  • Методичне забезпечення

   1. Лесько В.І., Міщук Є.О., Косминський І.В., Клименко М.О. Виробнича база технічного сервісу будівельних машин. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. К.: КНУБА.- 2020 р.- 68 с.

   2. Лесько В.І., Міщук Є.О., Косминський І.В., Клименко М.О. Діагностування дизельних двигунів  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація і ремонт машин». м. Київ, КНУБА. – 2020 р. – 52 с.

   3. Лесько В.І., Міщук Є.О. Діагностування двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація і ремонт машин». м. Київ, КНУБА. – 2017 р. – 98с.

   4.  Лесько В.І. Організація, проведення і планування технічного обслуговування та ремонту будівельних машин:Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання "Експлуатація та технічне обслуговування будівельних машин": Для студ.спец.7.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання"/ Київс. нац. унів. буд. та архіт.- К., 2002.- 33с

   5.  Лесько В.І., Міщук Є.О. Журнал для лабораторно-практичних робіт з курсу «Експлуатація і ремонт машин»/Діагностування двигунів внутрішнього згоряння/.-  К.: КНУБА, 2017р. – 37 с.

   6.  Лесько В.І. Визначення показників експлуатаційної надійності машин. Методичні вказівки до виконання курсової роботи та практичних занять із навчального практикуму для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка». Київ, КНУБА, 2011,-36с..

   7.  Лесько В.І., Кузьмінець М.П. Розрахунок річних режимів роботи будівельних машин. К.: КНУБА, 2012 р.-16с.

   8.  Лесько В.І., Полянський С.К. Розрахунок постів технічного обслуговування та поточного ремонту машин із застосуванням теорії масового обслуговування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. м. Київ, КНУБА, 2009.-12 с.

   9.  Лесько В.І., Косминський І.В. Порівняльні дослідження працездатності деталей будівельних машин методом фізичного моделювання. Методичні вказівки до виконання лабораторно-дослідницької роботи для студентів напряму підготовки6.050502 «Інженерна механіка».м.Київ, КНУБА, 2010, - 40 стор.

   10.  Лесько В.І., Полянський С.К. Діагностування технічного стану гідравлічного насосу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. м. Київ, КНУБА, 2009.-12 с


    

   РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

   Базова література:

   1. Лесько В.І., Кузьмінець М.П., Міщук Є.О. Експлуатація і ремонт машин. Конспект лекцій. Частина 1. - К.: КНУБА, 2016р. – 120 с.

   2.Лесько В.І. Експлуатація і ремонт машин. Конспект лекцій. Частина 2. (електронний ресурс) - К.: КНУБА, 2018р. - 38 с.

   3.Полянський С.К., Лесько В.І, Чернега Г.К. Розрахунок показників надійності машин за статистичними даними: навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010.- -124 с.

   4. Полянський С.К., Лесько В.І. Оцінка якості експлуатаційних матеріалів. Навчальний посібник. – К.:-2008.-325 с.

   5. Полянский С.К., Жерновий А.С. Лесько В.І., Тінченко С.Х. (За ред. проф. Полянського С.К.), Діагностика і технічне обслуговування будівельних машин. – К.: Либідь, 1995.–312с.

   6. Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмитрієв М.М., Лесько В.І. Надійність машин. – К.: НТУ, 2000. - 

   7. Полянський С.К., Білякович М.О., Лесько В.І. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин і спеціальних автомобілів. Навчальний посібник. Частина 3. «Діагностування, керування роботою та підвищення ефективності роботи машин» – К.: «Слово», 2013. – 624с.

   8. Полянский С.К. Эксплуатация строительных машин. – К.: Высш. шк., 1986. – 304 с.

   9. Полянський С.К. Будівельно-дорожні та вантажопідіймальні машини. Навчальний посібник. К.: Техніка, 2001. – 622 с.

   10. Назаренко І.І., Німко Ф.О. Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс): Навчальний посібник. –К.: Видавничий дім «Слово», 2010. –400 с.

   11. Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин і спеціальних автомобілів. Навчальний посібник. Частина 1.Теоретичні та організаційні основи. – К.: – 2006. – 379 с.

   12.Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин і спеціальних автомобілів. Навчальний посібник. Частина 2. Заправлення та мащення. Управління технічним станом машин. – К.: «Слово» – 2011. – 448 с.

   13. Полянський С.К., Коваленко В.М. Експлуатаційні матеріали. Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 446 с.

   14. Полянський, С.К.   Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожніх машин: Підручник для учнів проф.-техн. навч. закл./ С.К.Полянський, В.М.Коваленко.- К.: Либідь, 2005.- 501с.: іл.- Бібліогр.: с. 493.

    

   Допоміжна література: 

   1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Підручник. - К.: Знання - Прес, 2003. - 511с.

   2. Лудченко, О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл.- К.: Вища шк., 2007.- 527с.: іл.- Бібліогр.: с.522.


    Інформаційні ресурси:

    

   1.       http://library.knuba.edu.ua

   2.       http://org2.knuba.edu.ua


   Розробник:                     доцент Лесько В.І.