Розділи

 • Загальні відомості про дисципліну:

  Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ПЦБ 9 20 - 10 105 Екзамен
  ПЦБ 10 24 - 12 84 Екзамен


  Викладачі: 9 семестр - проф. Сергейчук О.В.

  10 семестр - проф. Мартинов В.Л.


  Мета та завдання курсу

          Метою вивчення дисципліни «Цільова підготовка з архітектури будівель і споруд» є формування у студентів професійної бази знань і практичних навичок проектування енергоефективних житлових і нежитлових (громадських і промислових) будівель та споруд, у яких поєднується системний зв’язок функціональних, конструктивних і естетичних вимог архітектури з вимогами енергоефективності та енергозбереження, технологією виготовлення, будівництва та експлуатації окремих конструкцій та будівель.

          Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів із питань:

  • основи проектування енергоефективних будівель, функціонування яких відбувається в умовах оточуючого середовища при дії впливів різного походження з урахуванням вимог надійності теплоізоляційної оболонки;

  • будівельної фізики, а саме: архітектурної кліматології, кліматичного районування території України, санітарно-гігієнічних вимог до приміщень будівель, теплової ізоляції будівель і теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій, будівельної світлотехніки та акустики;

  • архітектурно-конструктивні рішення житлових і нежитлових будівель з використанням сучасних конструкцій та вибору ефективних рішень  на основі техніко-економічних розрахунків варіантів;

  • розроблення проектів термомодернізації та термореконструкції існуючих будівель;

  • проведення наукових досліджень у галузі енергоефективності будівель.

          У навчальному курсі вирішуються задачі, пов’язані з  розвитком у студентів конструкторського мислення, формуванням архітектурно-конструктивних знань і вмінь, які необхідні, як для сучасної професійної діяльності, так і для наукових досліджень у сфері будівництва та архітектури.

          У результаті вивчення та засвоєння дисципліни «Цільова підготовка з архітектури будівель та споруд» студент повинен

  знати:

  – сучасні тенденції у розробці та удосконаленні будівельних і конструктивних систем житлових і нежитлових будівель та їх елементів;

  – фізико-технічні та технологічні основи будівництва та проблеми енергозбереження будівель;

  – принципи і заходи теплотехнічного конструювання як окремих несучих і огороджувальних елементів, так і всієї будівлі в цілому;

  – особливості архітектурно-планувальних і конструктивних рішень енергоефективних будівель;

  – принципи проектування світлового середовища у енергоефективних будівлях;

  – особливості формування захисту від шуму енергоефективних будівель;

  – принципи проведення енергетичної паспортизації, сертифікації та аудиту будівель;

  – основи термомодернізації та термореконструкції будівель,

  вміти:

   аналізувати природно-кліматичні умови місця будівництва з точки зору сприятливих та несприятливих впливів на енергоефективність будівель;

   розробляти об’ємно-планувальні рішення енергоефективних житлових і нежитлових будівель у відповідності до їх функціонального призначення;

  –  обґрунтовано вибирати раціональні конструктивні рішення теплоізоляційної оболонки при проектуванні будівель;

  –  проектувати раціональну систему природного освітлення приміщень будівель;

  –  визначати акустичний режим приміщень і розробляти конструктивні засоби звукоізоляції та захисту від шуму;

  –  розробляти конструктивну частину проекту з термомодернізації будівель;

  –  складати енергетичний паспорт будівель під час розроблення проектів житлових та громадських будівель при новому будівництві, реконструкції чи капітальному ремонті;

  –  розробляти програми проведення науково-дослідних робіт в області забезпечення енергозбереження та енергоефективності в будівлях.


 • Модуль 1. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ

 • Модуль 2