Дисципліна викладається у ?? семестрі для студентів спеціальностей ПЦБ та архітектурного факультету

Цей курс присвячено розрахунку структурних покриттів

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни «Металеві конструкції» для спеціальності

7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» за напрямком

підготовки фахівців з вищою освітою 7.0921 «Будівництво»

 

            Факультет – будівельний

            Кафедра – металевих та дерев'яних конструкцій

            Вивчення дисципліни заплановано в 6 і 7семестрах для денної  фор­ми навчання і в 7 і 8 семестврах для заочної форми навчання.

            Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS – 216/6 кр.

            Кількість модулів – 4

            Обсяг роботи студентів з вивчення дисципліни, види робіт і форми контролю

 

 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Усього годин

216

216

Лекції

80

 

Практичні

24

 

 Індивідуальна ро­­бота з викла­да­чем (ІРК)

6

 

Самостійна робота студента

106

 

Курсові проекти (КП)

(семестр)

6; 7

7; 8

Заліки (чверть/семестр)

 

 

Екзамен

6; 7

7; 8

                       

Робоча навчальна програма складена на основі навчального плану спеціальності “Промислове і цивільне будівництво”.

Програма  складена  д.т.н., доц..С.І.Біликом, к.т.н. проф., Ніловим О.О., к.т.н., доц. Л.І.Лавріненко.

Детально з розділами програми можна ознайомитися тут:

https://drive.google.com/drive/folders/0B43F_uYRz4L8fmM1LVBlVENsTmQ0OXZQUW1xUmJNZWk1LVNLeXVEbjRwYWIzd055aUNBOEU