Section outline

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  АТП 6 18 14
  16
  1
  залік
  АТПс 3 18 8 12
  1
  залік
   АТПз 6  2  12  12  1 залік
   АТПзс 2  2  8  10  1 залік 


  Викладачі: Городжа Анатолій Дмитрович

  шифр

  назва спеціальності

  151

  "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

   

  назва спеціалізації

   

  Автоматизоване управління технологічними процесами


  Мета дисципліни полягає у наданні і отриманні студентами, на сучасному науково-технічному та технічно-економічному рівні, знань фізичних основ методів та приладів неруйнівного контролю матеріалів, виробів і конструкцій, на яких базуються сучасні системи діагностики.

  Завдання дисципліни –  отримання навиків з розрахунку, проектування та правил безпечної експлуатації електричних мереж.


 • Змістовий модуль1. Задачі курсу Основні поняття та визначення, які стосуються контролю і  діагностики  промислового обладнання, виробів, конструкцій і споруд. Загальна  класифікація методів неруйнівного контролю. Дефектоскопія і інтроскопія. Технічна  діагностика і прогнозування. Зв’язок результатів діагностики з надійністю і залишковим ресурсом об’єктів, які діагностуються. Тестове і  функціональне діагностування. Моделювання аналогових об’єктів діагностування. Проектування технічних  засобів діагностування.

  Змістовий модуль 2. Параметри діагностування.  Методи виміру неелектричних величин,     маси, сили, розмірів та розташування об’єктів, тиску, температури, рівня та витрати рідини і газу, вологи, в’язкості, густини і структури матеріалів, швидкості, швидкості пружних хвиль, вібрації, шуму, удару та ін. Первинні вимірювальні перетворювачі та давачи . Метрологічне забезпечення  засобів неруйнівного контролю і діагностування

  Змістовий модуль3. Неруйнівний контроль і діагностика будівельних конструкцій.  Особливості та мінливості фізико - механічних  властивостей камінних та залізобетонних виробів і конструкцій. Основні види  дефектів у будівельних матеріалах та конструкціях.  Класифікація  неруйнівних  методів і засобів їх забезпечення, які використовуються для  контролю та дефектоскопії будівельних  конструкцій. Принципи дії і побудова  засобів (приладів) неруйнівного контролю і систем технічної  діагностики. Методи аналізу результатів неруйнівного контролю. Статистичні (кореляційні)  залежності між міцністю та непрямими показниками при неруйнівному контролі  будівельних конструкцій.                                      Змістовий модуль4. Загальні відомості о  технічних засобах систем діагностики і моніторингу. Системи контролю і діагностики обладнання бурових верстатів при виготовленні бетонних паль за CFA і OMEGA-технологіями. Системи діагностування паль і бурових стовпів у землі. Методи і засоби для технічної  діагностики газо та нафтопроводів. Методи і засоби для технічної  діагностики обладнання будівельних машин.


 • Основні теми РГР пов’язані з розробкою і обґрунтуванням вибору автоматизований  системи діагностики об'єкту, який обирає студент. При виконанні роботи повинно бути виконано: - розробка ТЗ на проектування; - обґрунтування структурної схеми і обраних засобів і для реалізації системи. Одна тема може виконуватись колективом (2-5 студентів), однак обсяг РГР для кожного виконавця повинен бути 20-30 сторінок м/п тексту.

  Теми практичних занять

  Назва теми

  1

  Розробка технічного завдання (ТЗ) на проектування засобів (систем діагностики) неруйнівного контролю будівельних конструкцій.

  Розробка структури та алгоритмів функціонування технічних засобів діагностування

  2

  Розробка програм метрологічний атестації засобів  діагностування. Згідно ТЗ, на обраний студентом засіб неруйнівного контролю , визначення необхідного класу точності вимірювальних приладів для проведення метрологічний по верки.

   

   

                                                    

                                                                   Теми лабораторних робіт

  Назва теми

  1

  Дослідження первинних вимірювальних перетворювачів для виміру фізичних величин.

   

   

  2

  Вимірювання часових інтервалів та визначення швидкості пружних хвиль за допомогою тіньових дефектоскопів..

   

   

  3

  Визначення міцності бетону у дослідних зразках (кубиках) та конструкціях.

   

   

  4

  Визначення захисного шару бетону та класу арматури у бетонних конструкціях

   

  5

  Дослідження методів неруйнівного контролю залізобетонних паль  у ґрунті

   

  6

  Дослідження комп’ютерний системи діагностики буро ін’єкційних бетонних паль при їх виготовленні.                                                                                                                        

   

   

  Примітка: Студент повинен виконати три лабораторні роботи за особистим бажанням.

  Методи контролю та оцінювання знань студентів

   

  Поточне оцінювання (кількість балів)

  Сума

  Модуль  №1

  Модуль № 2

  Підсумковий контроль

   

  30

  30

  40

  100

                  Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, лабораторних та індивідуальних занять з викладачем, передбачених робочою програмою. При цьому викладач реєструє  відвідування занять студентом, своєчасність і правильність  виконання, опрацювання низки поточних завдань (опрацювання, оформлення та захист звітів лабораторних робіт, та розрахунково-графічного завдання).

                Підсумковий контроль  здійснюється на основі позитивного виконання  усіх  видив занять, передбачених робочою програмою, відповідно до "Положення про модульно-рейтингову організацію навчального процесу в університеті".

                  Контрольні питання до  підсумкового контролю з дисципліни

  1Сформулюйте основні поняття та визначення, які стосуються контролю і  діагностики  промислового обладнання, виробів, конструкцій і споруд

  2. Що таке якість продукції  і яки основні показники якості?

  3. Якім вимогам повинна відповідати  якість продукції?

  4. Основні види  дефектів у будівельних матеріалах та конструкціях.

  5. Особливості та мінливості фізико - механічних  властивостей камінних та залізобетонних виробів і конструкцій.

  6.Технічна  діагностика і прогнозування  залишкового ресурсу обладнання, конструкції та інш

  7. Що таке дефектоскопія і інтроскопія?

  8. Загальна  класифікація методів неруйнівного контролю (МНК).

  9. Основні види  дефектів у будівельних матеріалах та конструкціях.

  10. Особливості та мінливості фізико - механічних  властивостей камінних та залізобетонних виробів і конструкцій.

  11. Класифікація МНК, які використовуються для визначення міцності   бетонних  і  кам’яних конструкції.  

  12.  Класифікація МНК, які використовуються для дефектоскопії  бетонних  і  кам’яних конструкції.

  13. Принципи дії і побудова  засобів (приладів) неруйнівного контролю і систем технічної  діагностики.

  14. Методи аналізу результатів неруйнівного контролю будівельних матеріалів і конструкцій.

  15. Статистичні (кореляційні)  залежності між міцністю та непрямими показниками при неруйнівному контролі  будівельних конструкцій.

  16. Методи виміру електричних величин,     маси, сили, розмірів та розташування об’єктів, тиску, температури, рівня та витрати рідини і газу, вологи, в’язкості, густини і структури матеріалів, швидкості, швидкості пружних хвиль, вібрації, шуму, удару та ін. 

  17. Первинні вимірювальні перетворювачі.

  18. Метрологічне забезпечення  засобів неруйнівного контролю і діагностування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


 • 1.Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине “Ультразвуковая аппаратура” для студентов специальности 19.02.02. “Физические методы и приборы интроскопии” / Сост. В.Б. Галаненко,  О.Н.Петрищев, Л.Я.Тараданов. –Киев: Изд-во КПИ, 1990, 52с.

  2. Методичні    вказівки    для    підготовки    курсових    робіт з дисципліни "цільова підготовка (автоматизовані системи контролю і діагностики у будівельному виробництві)/   Уклад.: М.В.Мислович. - К.: КНУБА, 2001 - 68 с.