Section outline

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ЕСАс 5 20 10
  10
  -
  екзамен


  Викладачі: Ярас Володимир Ігорович

              Мета дисципліни полягає у отримання студентами знань про процеси перетворення електроенергії за допомогою статичних перетворювачів, основні типи статичних перетворювачів і принципи управління статичними перетворювачами для електроприводів загальнопромислових механізмів.

  Завдання дисципліни –  отримання навичок з розрахунку та проектування автоматизованих систем керування електроприводів. • Змістовний модуль 1. Надійність, безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність електромеханічних систем.

  Тема 1. Вступ.

  Основні засади технічного діагностування.

  Тема 2. Надійність, безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність.

  Основні поняття теорії надійності. Кількісні характеристики надійності. Основні показники безвідмовності об'єктів. Основні показники довговічності та ремонтопридатності.

  Тема 3. Надійність асинхронних двигунів

  Статистика відмов асинхронних двигунів*. Пошкодження асинхронних двигунів. Підвищення надійності асинхронних двигунів

  Тема 4. Надійність синхронних машин

  Статистика відмов синхронних машин*. Пошкодження синхронних машин. Підвищення надійності синхронних машин. Розрахунок надійності вузлів синхронних машин

  Тема 5. Надійність машин постійного струму

  Статистика відмов машин постійного струму. Пошкодження машин постійного струму. Підвищення надійності машин постійного струму

  Тема 6. Апаратнана та програмна основа систем діагностики

  Основні визначення. Метрологічне забезпечення вимірювань. Алгоритм виконання процедури вимірювання. Автоматизація вимірювань

  Тема 7. Метрологічна атестація та повірка засобів вимірювальної техніки

  Загальні положення метрологічної атестації. Повірка засобів вимірювальної техніки. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Особливості метрологічної атестації інтелектуальних засобів вимірювання. Порядок метрологічної атестації вимірювальних каналів

  Тема 8. Оцінка працездатності електричних машин і апаратів

  Задачі проектування систем діагностики. Система технічної діагностики. Характеристики моделей діагностування*. Критерії діагностики та точність оцінки працездатності

  Тема 9. Діагностичні моделі пошуку дефектів

  Реалізація процедур пошуку. Детерміновані програми пошуку дефектів.

  Тема 10. Проектування систем діагностики

  Умови функціонування систем діагностики. Оптимізація пристроїв діагностування. Формалізація вибору вимог щодо точності та надійності інформаційно-вимірювальної системи.

 • Назва теми

  1

  Організація діагностування енергообладнання

   

  2

  Тепловізійний контроль енергообладнання

   

  3

  Діагностування силових трансформаторів

   

  4

  Визначення технічного стану заземлюючих пристроїв

   

  5

  Діагностування пристроїв захисного вимикання

   


 • Назва теми

  1

  Технічне діагностування трифазних асинхронних електродвигунів

   

  2

  Дослідження технічного стану датчиків температури

   

  3

  Контроль технічного стану контактів комутаційних апаратів  та контактних з’єднань 

   

  4

  Контроль технічного стану електромагнітних контакторів, пускачів і реле

   

  5

  Перевірка роботоздатності пристроїв захисного вимикання

   


 • Поточне оцінювання (кількість балів)

  Сума

  Змістовий модуль  №1

  Змістовий модуль № 2

  50

  50

  100


 • Електроустаткування, виконавчі механізми і регулюючі органи: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: В.І. Ярас, В.Я. Хоптій. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

   

  Рекомендована література

   

  Базова

  1. Яцун М.А. Експлуатація та діагностування електричних машин і трансформаторів : Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 180 с.

  2. Лут  М.Т., Наливайко В.А., Радько І.П. Діагностування енергетичного обладнання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вид – во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2014.- 590 с. 

   

  Допоміжна

   

  1. Таран В.П. Технiчна дiагностика при експлуатацiї електрообладнання. - К.: Урожай, 1978. - 152 с.

  2. Таран В.П. Диагностирование электрооборудования. - К.: Технiка, 1983. - 200 с.

  3. Григорьев В.И.. Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерений в системах электроснабжения: Справ. пособие. -М.: Колос, 2006. – 272 с.

  14. Інформаційні ресурси

   

          1. http://library.knuba.edu.ua

        2. http://org.knuba.edu.ua