Тематический план

 • Загальні відомості про дисципліну:

  Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ЕСА 5 30
  16
  16
  -
  екзамен


  Викладачі: Ярас Володимир Ігорович

  Мета дисципліни полягає у отримання студентами знань про електричне обладнання, електричні апарати загального використання, виконавчі механізми і регулюючі органи автоматизованих систем.

  Завдання дисципліни –  отримання навичок з розрахунку та проектування систем керування електроприводів.


 • Електричні апарати

  Змістовний модуль 1. Основи теорії електричних апаратів

  Тема 1. Загальні особливості електричних апаратів. Призначення і класифікація електричних апаратів. Роль електричних апаратів в системах автоматичного керування електропривода ми і автоматизацій виробничих процесів. Основні вимоги, які ставляться до електричних апаратів.

  Тема 2. Основи теорії електричних апаратів. Нагрівання і охолодження електричних апаратів. Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. Контактні вузли.

  Тема 3. Електричні контакти. Матеріали контактів Замикання контакті. Розмикання контактів. Конструкції розривних контактів.

  Тема 4. Боротьба з дугоутворенням. Електрична дуга. Способи боротьби з дугоутворенням в розривних контактах апаратів низької напруги та апаратів високої напруги..

  Тема 5. Приводи контактних електричних апаратів. Електромагніти постійного струму. Електромагніти змінного струму. Обмотки електромагнітів електричних апаратів. Лінійні двигуни. Пневмопривід.

  Змістовий модуль 2. Контактні електричні апарати.

  Тема 6. Комутаційні апарати низької напруги. Запобіжники. Роз’єднувачі, вимикачі та комбінації із запобіжниками. Відмикачі промислового застосування. Відмикачі, керовані різницевими струмами. Автоматичні вимикачі (автомати). Контактори та пускачі. Апарати кіл керування. Електромагнітні реле. Промислові з’єднувачі та з’єднувальні пристрої. Вимикачі та з’єднувачі побутового застосування.

  Тема 7. комутаційні апарати високої напруги. Відмикачі. Роз’єднувачі. Запобіжники.

  Змістовий модуль 3. Безконтактні електричні апарати.

  Тема 8. Силові електронні ключі. Загальні відомості про електронні ключі та бездугову комутацію. Тиристори. Силові транзистори.

  Тема 9. Безконтактні електричні апарати. Безконтактні пускачі. Безконтактні реле керування.

 • Теми практичних занять

  Назва теми

  1

  Загальні особливості електричних апаратів

   

  2

  Електричні контакти

   

  3

  Автоматичні вимикачі

   

  4

  Електромагнітні контактори

   

  5

  Реле струму, реле напруги

   

  6

  Плавкі запобіжники

   

  7

  Захисне заземлення

   

  8

  Індивідуальне завдання

   


 • Теми лабораторних занять

  Назва теми

  1

  Дослідження автоматичного вимикача

   

  2

  Дослідження електромагнітного контактора

   

  3

  Дослідження схеми реверсивного пуску асинхронного двигуна

   

  4

  Дослідження конструкції та принципу дії реле струму

   

  5

  Дослідження конструкції та принципу дії реле напруги

   

  6

  Дослідження конструкції  та  принципу дії теплових реле

   

  7

  Дослідження плавких запобіжників

   

  8

  Дослідження схеми прямого пуску та динамічного гальмування асинхронного двигуна

   

   


 • Методи контролю та оцінювання знань студентів

  Поточне оцінювання (кількість балів)

  Сума

  Змістовий модуль  №1

  Змістовий модуль № 2

  Змістовий модуль № 3

  30

  40

  30

  100


 • Методичне забезпечення дисципліни

  1. Електроустаткування, виконавчі механізми і регулюючі органи: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: В.І. Ярас, В.Я. Хоптій. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

  2. Електроустаткування, виконавчі механізми і регулюючі органи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт/ уклад.: В.І. Ярас, В.Я. Хоптій. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.


   

  Рекомендована література

   

  Базова

  1. Бєлєвітін А. І.,  Ярас В. І. Електроустаткування, виконавчі механізми та регулюючі органи: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2005. – 64 с.

  2. Б.В. Клименко. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту загальний курс./ Харків. – 2012.

   

   

   

  Допоміжна

   

  1. Чунихин А. А.  Электрические аппараты / А. А. Чунихин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.

  2. Алиев И. И. Электрические аппараты : справочник / И. И. Алиев. – Москва : Радиософт, 2004. – 256 с.

  14. Інформаційні ресурси

   

          1. http://library.knuba.edu.ua

        2. http://org.knuba.edu.ua