Поглиблено вивчаються принципи побудови, архітектура та функції систем баз геопросторових даних та геоінформаційних систем на основі сучасних об’єктно-реляційних систем керування базами даних (ОР СКБД) з просторовими розширеннями на основі абстрактного типу даних ”геометрія”, уніфікованих форматів подання моделей геопросторових даних та опису референцних систем координат в базах даних, спеціальних схем просторової індексації даних та просторових розширень мови структурованих запитів SQL для створення і маніпулювання геопросторовими даними в середовищі універсальних ОР СКБД. Вивчаються: принципи забезпечення цілісності та координатно-топологічної узгодженості об’єктів бази геопросторових даних; створення прикладних SQL функцій для аналізу і опрацювання векторних та растрових моделей геопросторових даних в середовищі ОР СКБД; технологія завантаження та SQL-функції опрацювання і аналізу хмар точок лідарних знімань та формування 3D моделей в базі геопросторових даних. Формуються компетентності та набуваються практичні навички щодо: проектування та використання баз геопросторових даних в середовищі ОР СКБД PostgreSQL з просторовим розширенням PostGIS; створення прикладних функцій з використанням мов SQL та pgSQL для вирішення в середовищі ОР СКБД PostgreSQL типових задач в сфері геодезії, землеустрою та кадастру.