Програмою курсу передбачено надання слухачам теоретичних знань та набуття ними практичних навичок з методології теоретичних досліджень. Теоретичні дослідження  є початковим етапом при будь якій  іноваційній діяльності, яка передбачає розробку, удосконалення та доведення до практичного застосування результатів наукових досліджень. Саме від результатів цих досліджень залежить успіх подальшого  просування іноваційних проектів.  

В лекційній частині курсу подано основні  теоретичних положення з наукових методів досліджень, які зорієнтовано на будівельні обєкти та елементи із створення їх мікроклімату. Зокрема уваги приділено на вибору цілі й формулюванню напрямку досліджень. Акцентується увага на спрямуванні результатів досліджень на кінцевий результат - корисність отриманих наукових положень. 

На практичних заняттях приділено увагу математичному та фізичному моделюванню обєктів дослідження з максимальним наближенням до теми атестаційної роботи магістра. В результаті вивчення курсу студент отримує базові навички з теоретичних досліджень та конкретні методики відповідно до теми АРМ та теоретично обгруновану можливість  подальшого продовження наукової роботи.