Дисципліна "Опалення" є основною освітньою компонентою при підготовці фахівців зі спеціальності будівництво та цивільна інженерія за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання і вентиляція". 

Вивчення дисципліни спрямоване на:

  • одержання знань по конструкціям, принципам дії і характерним рисам різних систем опалення, що застосовуються в житлових та громадських будівлях; 
  • освоєння найбільш ефективних методів розрахунку, підбора і регулювання устаткування, що забезпечує надійність і високі техніко-економічні показники роботи систем;
  • навчання навичкам проектування й ознайомлення з перспективними шляхами розвитку способів опалення будинків…

       Дисципліна викладається на денній та заочній формах навчання тривалістю 150 академічних годин (5 кредитів):

Спеціальність

Семестр

Лекцій

Лаб.

Практ.

Самост.

Підсумк. контроль

ТГПіВ ден.

5

26

10

20

94

Курс.проект, Екзамен

ТГПіВ заочн.

7

16 

10 

14 

110 

 Курс.проект, Екзамен

                                      Більш детальна інформація наведена нижче в Робочій програмі дисципліни.