Курс призначений для надання знань про структуру, функції, принципи дії інформаційних систем та технологій в туристській індустрії. Його завдання: сформувати у студентів поняття про інформаційно-довідкові системи, бази даних, Інтернет-технології, системи бронювання і резервування, автоматизовані інформаційні системи підприємств туристської індустрії.
Формуються спеціальні (фахові) та загально-професійні компетентності:
- здатність аналізувати предметну область дисципліни (знати сутність інформаційних систем та технологій, даних, баз даних, автоматизованих інформаційних систем; властивості інформації, її класифікацію; різновиди мереж та зв’язку; сутність мультимедійних технологій);
- здатність продемонструвати глибокі знання та навики системно мислити (знати особливості використання інформаційних систем та технологій в сфері туризму, вміти запроектувати туристичний продукт);
- використання професійної термінології (знати та використовувати у туристичній діяльності системи бронювання та резервування, глобальні дистрибутивні системи, мультимедійні технології, ГІС);
- вміння застосовувати набуті знання на практиці (вміти використовувати інтернет-технології, сучасні засоби комунікації та зв’язку; основні технології роботи електронного офісу при вирішенні завдань, пов’язаних з туристичною діяльністю; системи бронювання для підбору засобів розміщення; основні функції геосервісу ВікіМапія тощо);
- здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя (вміти шукати допоміжний матеріал; користуватися офісним пакетом програм при вирішенні завдань, пов’язаних з туристичною та соціально-Вміти: самостійно опрацьовувати лекційний матеріал, готуватися до тестів, шукати допоміжний матеріал; користуватися офісним пакетом програм при вирішенні завдань, пов’язаних з туристичною та соціально-культурною діяльністю; використовувати ГІС технології як-то створювати нові таблиці даних та об’єкти в середовищі QGIS).