В курсі вивчаються теоретичні основи загального землезнавства, дається розуміння загальних закономірностей будови, розвитку і функціонування географічної оболонки як цілісної системи.
Завдання курсу: сформувати у студентів цілісне уявлення про середовище існування людства у різних масштабах (від географічної оболонки до Всесвіту) та методологічні засади географічного пізнання.
Формуються спеціальні (фахові) та загально-професійні компетентності:
-здатність аналізувати предметну область географії (знати теоретичні основи землезнавства, основні етапи його становлення і розвитку, поняття географічних оболонок, їхні властивості та особливості; вміти виокремлювати основне та другорядне, відрізняти географічні факти від припущень);
- здатність продемонструвати глибокі знання та навики системно мислити (знати про вплив людини на навколишнє середовище та вміти застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у географії);
- використання професійної географічної термінології (знати: основні риси будови Всесвіту, короткі відомості про планети та інші тіла Сонячної системи; основні дані про Землю, її внутрішню будову, сучасні особливості розподілу суші та моря);
- вміння застосовувати набуті знання на практиці;
- здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя;
- уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.