Вивчаються предмет, завдання, принципи та складові систем баз даних, моделі даних в реляційних та об’єктно-реляційних системах керування базами даних (СКБД), основи мови структурованих запитів SQL та її використання для створення моделей і маніпулювання даними в базах даних; структура, призначення та функції сучасних інструментальних геоінформаційних систем (ГІС), основні типи та моделі геопросторових даних, параметри опису систем координат і картографічних проекцій в ГІС, технології збирання, формування, введення, оброблення та аналізу геопросторових даних, технологія застосування ГІС та баз даних для автоматизації підготовки кадастрових даних та випуску картографічних документів в проектах землеустрою. Формуються компетентності та набуваються практичні навички використання технології баз даних та ГІС для створення геоінформаційних моделей об’єктів землеустрою, їх просторового аналізу, виконання метричних розрахунків на просторових моделях, складання і випуску тематичних карт у складі проектів землеустрою.