Методичне забезпечення дисципліни

Список джерел

1. Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних робіт з дисципліни  «Ергономіка інформаційних технологій» для студентів ІV курсу спеціальності: 6.010104- "Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні".

Рекомендована література

Базова

2. Скидан С.А. Эргономические основы учебного процесса в высшей школе: Монография. - К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України". - 1998р. - 222 с. 

3. Скидан С.О. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі на-вчання // Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей / За заг. ред. А.Й.Капської. -НІІУ, 1998. -С.151-159. 

4. Скидан С.О. Вільний час студента // Соціалізація особистості: міжкафедральний збірник наукових статей / За заг.ред. А.Й.Капської. - К.: НПУ, 1998, Вип. 3. - С.61-68. 

5. Скидан С.О. Динаміка працездатності студентів та вплив на неї раціональної організації навчання // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи / За заг. ред. проф. В.І. Євдокимова і проф. О.М.Микитюка. - Харків, 1997. - Вип. 3 - С.205-216. 

6. Скидан С.О. Дослідження організаторських якостей студентів // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В.І.Євдокимова і проф. О.М.Микитюка.- Харків: ХДПУ, 1997. - Вип. 3.- С. 199-205. 

7. Скидан С.О. Наукові основи контролю знань студентів // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць / За заг.ред. проф. В.I.Євдокимова і проф. О.М.Микитюка. - Харків, 1998. - Вип.6. - С.234-241. - 0,5 др. арк. 

8. Скидан С.А. Понятие и сущность эргономики как науки // Придніпровський науковий вісник. Педагогіка середньої та вищої школи.-1998. - №70. - С.1-8. 

9. Скидан С.А. Принципы научной организации педагогического труда // Придніпровський науковий вісник. Педагогіка середньої та вищої школи. - 1996р. - №71. -С.92-95. 

Допоміжна

10. Скидан С.О. Педагогічна оцінка як умова адаптації студентів до умов вузівського навчання // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник науко-вих праць / За заг. ред. проф. В.І.Євдокимова і проф. О.М.Микитюка. - Харків: ХДПУ, 1998. - Вип. 8-9. - С. 138-142. - 0.4 др. арк. 

11. Волошин В. « Эргономика должна быть эргономной». М., 1999.

12. Сейдлер Д., Бономо П., Руководство по эргономике. М.., 2000.

13. Предварительный международный стандарт ISO/DIS 14915-1.

14. Эргономика программного обеспечения мультимедийных пользовательских   интерфейсов. Часть 1. Структура и принципы проектирования.

15. Скидан С.О. Дидактичні умови сприймання студентами лекційного мате-ріалу // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В.І.Євдокимова і проф. О.М.Микитюка. -Харків: ХДПУ, 1998. - Вип. 8-9. - С.93-97. 

Інформаційні ресурси

16. http://library.knuba.edu.ua/


Остання версія: неділя, 30 серпень 2015, 11:19