Розділи

 • Модуль 1. Парадигми розробки програмних систем

  Змістовий модуль 1. Парадигми розробки ПЗ

  Тема 1. Предмет і зміст дисципліни. Поняття інженерії ПЗ. Основні визначення: інформатика, системотехніка, бізнес-реінжинірінг. Програмне забезпечення: визначення, властивості. Інструменти програмної інженерії.

  Тема 2. Базові парадигми розробки ПЗ. Лінійне, структурне, процедурно-орієнтоване, модульне програмування. Декомпозиція та абстракція. Процедурна абстракція. Поняття про логічне і функціональне програмування. ООП.

  Тема 3. Об'єктно-орієнтована парадигма. Абстракція даних. Об'єктно-орієнтовна декомпозиція. Об’єктно-орієнтований підхід. Поняття об’єкта, класу, властивості об’єктів. Принципи ООП. Діаграми класів, засоби їх створення. Особливості реалізації ООП в різних інструментальних платформах.

  Тема 4. Моделювання предметної області. Поняття моделювання. Мова UML. Діаграми. Інструментарій моделювання, CASE-засоби.


  • Модуль 2. Вимоги до розробки програмного забезпеченнч та інструментальні засоби створення программ

   Змістовий модуль 2. Життєвий цикл програмного продукту

   Тема 5. Моделі розробки ПЗ. Поняття життєвого циклу програмного продукту. Моделі розробки ПЗ: каскадна, еволюційна, покрокова, формальна, спіральна та ін. Стандарти управління життєвим циклом ПЗ (ISO12207, ISO15504). Основи управління якістю розробки. Стандарти серії ISO9000.

   Тема 6. Вимоги до ПЗ. Функціональні та нефункціональні вимоги. Властивості вимог: ясність і недвозначність, повнота і несуперечність, необхідний рівень деталізації, простежуваність, тестування і перевірюваність, модифікованість. Формалізація вимог. Цикл роботи з вимогами.

   Тема 7. Конфігураційне керування. Поняття конфігураційного керування. Управління версіями. Визначення "гілки" проекту. Управління збірками. Засоби версійного контролю. Одиниці конфігураційного управління. Поняття baseline.

    Тема 8. Тестування та супровід. Поняття тестування, атестації, верифікації. Тестування методом "чорної скрині". Тестування методом "білої скрині". Інструменти тестування. Критерії тестування. Види тестування. Робота з помилками. Засоби контролю помилок (bugtrackingsystems). Основи супроводу програмного забезпечення, ключові питання супроводу ПЗ, процесу проводу, техніки супроводу.