Розділи

 • Модуль 1. Основи процедурного програмування

  Змістовий модуль 1. Основні поняття та о значення
  Тема 1. Засоби створення програм. Середовища програмування. Походження та розвиток мов С та С++. Класифікація мов програмування. Система програмування.
  Тема 2. Поняття алгоритму. Основні алгоритмічні структури. Властивості та способи описання алгоритму. Блок - схеми. Алгоритмічні структури розгалуження та повторення.
  Змістовий модуль 2. Елементи мови С/С++
  Тема 1. Словник мови та загальна структура програми. Прості типи даних. Структура програми мовою С/С++. Операції над даними. Типи даних.
  Тема 2 . Операції присвоювання та функції введення - виведення. Константи, змінні, вирази. Різновиди констант. Потокові та консольні функції введення - виведення.
  Змістовий модуль 3. Керування порядком обчислень
  Тема 1. Алгоритмічний вибір альтернатив Вибір з двох альтернатив. Конструкція вибору. Поліваріантний вибір.
  Тема 2. Алгоритмічна конструкція повторення Цикли з передумовою, з післяумовою, з лічильником. Переривання циклу.
  Змістовий модуль 4. Процедурно - орієнтоване програмування
  Тема 1. Підпрограми та їх різновиди Функції користувача. Виклик підпрограми.
  Тема 2. Рекурсія Рекурсивні означення та функції. Приклади рекурсивних програм.
  Змістовий модуль 5. Покажчики та посилання
  Тема 1. Посилальні типи даних. Операції над покажчиками. Оголошення та ініціалізація посилальних типів.
  Тема 2. Покажчики та функції Покажчики на функції. Покажчики та посилання як параметри функції.
  Змістовий модуль 6. Методології розробки програм
  Тема 1. Теорія та методи структурованого програмування. Низхідне проектування програм. Модульне програмування.
  Тема 2. Концепції об’єктно-орієнтованої методології програмування.Поняття класів і об’єктів в С++.
  Змістовий модуль 7. Індивідуальне завдання (РГР). Розробка застосування,яке використовує посилальні типи.
  Змістовий модуль 8. Індивідуальне завдання (РГР). Розробка застосування,яке застосовує підходи процедурно-орієнтованого програмування.

  • Модуль 2. Структури даних та алгоритми

   Змістовий модуль 1. Масиви
   Тема 1. Одновимірні масиви.Одновимірні масиви. Методи сортування одновимірних масивів.
   Тема 2. Багатовимірні масиви.Оголошення багатовимірних масивів. Багатовимірні масиви в задачах лінійної
   алгебри.
   Змістовий модуль 2. Рядки
   Тема 1. Поняття рядка. Оголошення змінних рядкового типу. Масиви рядків.
   Тема 2. Функції обробки рядків.Пошук, об’єднання, порівняння рядків тощо.
   Змістовий модуль 3.Структури та об’єднання
   Тема 1. Структури
   Тема 2. Об’єднання
   Змістовий модуль 4. Файлові структури даних
   Тема 1. Фізичний і логічний файли
   Тема 2. Технологія роботи з файлами в С++
   Змістовий модуль 5. Динамічні структури даних
   Тема 1. Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Спискові структури даних. Робота з чергою, стеком, лінійним списком.
   Тема 2. Дерева.Алгоритми роботи з бінарними деревами.


   • Модуль 3. Курсова робота. Розробка програмно-орієнтованої програми

    Змістовий модуль 1. Програмно-орієнтований аналіз та проектування програми
    Тема 1. Дослідження та опис предметної області, розробка функцій програми,розробка прецедентів.
    Тема 2.Розробка концептуальної моделі предметної області.
    Змістовий модуль 2. Розробка програмно-орієнтованої програми
    Тема 1. Розробка математичних постановок задач. Розробка програмного інтерфейсу та реалізація задачі.
    Тема 2. Перевірка працездатності програмного забезпечення: тестування та налагодження програми.
    Змістовий модуль 3. Оформлення пояснювальної записки до курсової роботи