Мета дисципліни. Метою дисципліни ״Інфраструктура просторових даних״ є ознайомити студентів з задачами. Технологіями побудови просторових даних як інформаційно-комунікаційної системи, призначеної для електронного обміну просторовими даними між організаціями та компаніями різних профілей та видів власності

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:  основні способи отримання, зберігання та обміну просторової інформації; основні поняття, технічні та законодавчі основи організації інфраструктури просторових даних; призначення та особливості картографічних сервісів.

вміти: будувати компоненти інфраструктури просторових даних як засобу систематизації та використання різнорідної просторової інформації про території; використовувати інфраструктуру просторових даних та геопортали, методи та технології обробки просторової інформації з різних джерел щодо вирішення професійних завдань, вміти розробляти геопросторові бази даних.