професор О.О. Терентьєв


галузь знань
12 «Інформаційні технології»

спеціальність
126 «Інформаційні системи і технології

факультет
Автоматизації і інформаційних технологій

Склад дисципліни

Назва Значення
Семестр I
Лекції 10 годин
Лабораторні заняття -
Практичні заняття 14 годин
ІРК 0 годин
Самостійна робота студента 51 годину
Курсова робота -
Підсумковий контроль залік