Література

1.    

Підручники

 

1.     Загальний курс фізики:Навч. посібник для студ. вищих техн. і пед. закладів освіти. В 3 т. /За ред. І.М.Кучерука. – К.: Техніка, 1999.

2.     Чолпан П.П. Фізика: Підручник. – К.: Вища шк., 2003.

3.     Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1990.

Навчальні посібники

 

4.     Фізика в будівництві: навчальний посібник/ В.І.Клапченко, І.О.Азнаурян, Н.Б.Бурдейна та ін.. – К.: КНУБА, 2012. – 252 с.

5.     Фізика. Лабораторний практикум: Базовий цикл. Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. і доп. /В.І. Клапченко, І.О. Азнаурян та ін. /За ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2012. - 228 с.

6.     Фізика. Збірник задач: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей/ В.І. Клапченко, І.О. Азнаурян та ін..; за заг.ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2009. – 252 с.

7.     Азнаурян І.О.Фізика та фізичні методи дослідження: Навчальний посібник. − К.: КНУБА, 2008. − 250 с.

8.     Волькенштейн В.С.Сборник задач по общему курсу физики: Учеб. пособие. – М.: Наука, 1985.

9.     Фізика. Практичний курс: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей/Автори: В.І.Клапченко, Г.Д.Потапенко, І.О.Азнаурян та ін. – К.: КНУБА, 2005, - 256 с.

 

Додаткова

1.     Савельев И.В. Курс физики: Учеб.: В 3-х т. – М.: Наука, 1989.

2.     Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учеб. пособие для втузов. – М.: Высш. шк., 1989.

3.     Трофимова Т.И.Сборник задач по курсу физики: Учеб. пособие для втузов. – М.: Высш. шк., 1991.

4.     Конспект лекцій з фізики (електрика та магнетизм) /Укл. В.І.Клапченко. – К.:КНУБА, 1999.Загальна фізика: Лабораторний практикум:Навч. посібник /За ред. І.Т.Горбачука. – К.: Вища шк., 1992.

5.     Денисов А.Е., Потапенко Г.Д.Физика в прикладнойгеодезии: Учеб. пособие. – К.: Вища шк., 1991.

 

Електронні версії посібників

 

1.     http://library.knuba.edu.ua/

2.     http://org.knuba.edu.ua/course/view.php?id=704

3.     http://org.knuba.edu.ua/course/view.php?id=63


Остання версія: Saturday, 28 May 2016, 11:31