Детальний ЗМІСТ модуля №3


 Модуль №3. Електрика та магнетизм

Тема 3.1. Електростатика. Електризація тіл. Два види електрики. Закон Кулона. Електростатична індукція. Діелектрична проникність середовища. Напруженість електричного поля, принцип суперпозиції. Поле точкового заряду. Силові лінії поля. Однорідне поле. Потік вектора напруженості електростатичного поля. Теорема Гаусса. Застосування теореми Гаусса. Потенціал електростатичного поля. Потенціал точкового заряду.  Еквіпотенціальні поверхні. Різниця потенціалівРобота по перенесенню заряду. Потенціальний характер електростатичного поляЗв"язок напруженості електростатичного поля з потенціалом.

Електричний диполь. Диполь в однорідному полі. Диполь в неоднорідному полі. Полярні та неполярні діелектрики. Діелектрики в електричному полі. Характеристики поляризованого стану діелектриківВектор електричного зміщенняОсобливості сегнетоелектриків

Провідники в електростатичному полі. Електроємність провідника. Ємність конденсатора. З"єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Густина енергії електростатичного поля.

Тема 3.2. Електричний струм.  Сила та густина струму. Постійний електричний струм. ЕРС джерела струму. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Опір провідників. З"єднання резисторівЗакон Ома для замкнутого кола. Батареї елементів живлення. Розгалужені електричні кола. Правила Кірхгофа. Правила застосування правил КірхгофаРобота та потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Струм через електроліти. Закони електролізу. Струм в газах. Типи газових розрядів. Уявлення про плазму. Авто- та термоелектронна емісія. Електровакуумні прилади.

Тема 3.3. МагнітостатикаМагнітне поле та його характеристикиЗакон АмпераВектор магнітної індукції. Магнітний момент контура зі струмомКонтур зі струмом в однорідному полі. Контур зі струмом в неоднорідному поліПринцип роботи електродвигунів

Діа- та парамагнетики. Магнетики в магнітному полі. Характеристики намагніченого стану. Напруженість магнітного поля. Особливості феромагнетиків

Сила Лоренца. Рух заряджених частинок в однорідному полі. Використання магнітних полів.

Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом. Магнітне поле колового провідника. Взаємодія струмів. Закон повного струму. Застосування закону повного струму. Вихровий характер магнітного поля.

Тема 3.4. Електромагнітні явища. Потік вектора магнітної індукціїРобота по переміщенню контура зі струмом в магнітному полі. З-н Фарадея для явища електромагнітної індукції. Правило Ленца. Генератори електричного струму. З-н Генрі для явища самоіндукції. Індуктивність контура. Процеси в колах з індуктивністю. Взаємоіндукція. Трансформатори.  Енергія контура зі струмом. Об"ємна густина енергії магнітного поля.

Гіпотези Максвелла. Рівняння Максвелла в інтегральній формі. Рівняння Максвелла в диференціальній формі. Диференціальне рівняння електромагнітної хвилі.


Остання версія: понеділок, 19 червень 2017, 05:34