Детальний ЗМІСТ модуля №1


 

Модуль 1 Механіка

Тема 1.1.  Кінематика

*Вступ до курсу фізики. Предмет фізики.  Зв’язок фізики з іншими науками. Взаємозв’язок фізики та техніки. Структура та мета викладання курсу фізики. Методи фізичних досліджень. Міжнародна система одиниць.

Предмет механіки. Класична, релятивістська та квантова механіки. Матеріальна точка, абсолютно тверде тіло (АТТ), суцільне середовище. Простір та час. Система відліку. Траєкторія, переміщення, шлях. Миттєва швидкість, лінійне прискорення. Нормальне та тангенціальне прискорення. Рівняння руху матеріальної точки. Поступальний та обертальний рухиСтупені свободи руху АТТ. Рівняння руху точки по колуКутова швидкість та кутове прискорення. Зв’язок лінійних та кутових характеристик при русі по колу. Класифікація простих рухів.

Тема 1.2. Основи динаміки.

Уявлення про масу. Поняття сили. Імпульс тіла. Перший з-н Ньютона, другий з-н Ньютонатретій з-н Ньютона. Інерціальні системи відліку. Динаміка тіл сталої маси. Сили інерції. Закон динаміки системи матеріальних точок. Центр мас. Закон збереження імпульсу. Рівняння Мещерського для реактивного руху.

 Момент сили. Момент інерції. Момент імпульсу АТТ. Теорема Штейнера. Закон динаміки обертального руху. Умови рівноваги АТТ. Центр тяжіння. Закон збереження момента імпульсу. Уявлення про гіроскопи.

Тема 1.3. Енергія та робота. 

Поняття енергії. Механічна енергіяРобота в механіці та потужність.  Кінетична енергія поступального та обертального рухів. Потенціальна енергія пружної деформації. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Напруженість та потенціал гравітаційного поля. Зв"язок напруженості гравітаційного поля з потенціалом. Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії. Потенціальні сили та консервативні системи. Закон збереження механічної енергії. Пружний та непружний удари тіл та частинок.

Тема 1.4. Елементи механіки суцільних середовищ.

Механічні властивості твердих тіл. Деформація розтягу, пружність та повзучість. Закон Гука. Сили пружностіЛінії та трубки течії. Циркуляція поля швидкостей течії. Ламінарна та турбулентна течії.  Сили в"язкого тертя. Рівняння нерозривності та рівняння Бернуллі. Формула Пуазейля. Рух тіл в рідинах та газах. Критерій Рейнольдса.

Тема 1.5. Елементи спеціальної теорії відносності.

Принцип відносності класичної механіки. Перетворення координат Галілея та їх інваріанти. Передумови СТВ. Принцип відносності СТВ. Принцип інваріантності СТВ. Перетворення координат Лоренца. Релятивістська формула додавання швидкостей. Скорочення довжин та сповільнення плину часу. Основний закон релятивістської динаміки. Релятивістський імпульс. Зростання маси рухомих тіл. Взаємозв"язок маси та енергії

 

* Розкриття тем орієнтоване на майбутню професію інженера. 

Остання версія: понеділок, 19 червень 2017, 05:29