Розділи

 • Інформація про курс

  Мета виробничої (першої технологічної) практики – подальше практичне закріплення теоретичних знань, набутих в процесі вивчення курсу технології будівельних процесів та інших фахових дисциплін; аналітичне ознайомлення з структурою будівельних процесів та відповідності практичного їх здійснення сучасним вимогам будівельної науки; ознайом- лення зі змістом виробничих відносин; закріплення навичок виконання будівельних робіт. 

  Досягнення мети практики здійснюється шляхом вирішенням за- вдань виробничої практики, що полягають у: 

  - безпосередньому виконанні будівельних робіт у складі виробничих бригад на об'єктах, що споруджуються; 

  - закріпленні і поглибленні теоретичних знань зі спеціальних дисциплін у відповідності до змісту робіт, що виконуються на будівельному майданчику; 

  - ознайомленні з проектно-кошторисною та іншою виконавчою документацією на будівельному об'єкті; 

  - вивченню і аналізі структури будівельних робіт; закріпленних за ними окремих підрозділів і виконавців; розподілу обов’язків і функцій між виконавцями; матеріально-технічного оснащення виробничих підрозділів; 

  - ознайомленні з порядком контролю якості матеріалів і конструкцій, що поставляються для виконання робіт, а також приймання виконаних робіт; 

  - аналізі комплексу заходів з охорони праці, оточуючого середовища, пожежної безпеки з наступною оцінкою стану їх виконання;

   - відслідковуванні впровадження нових матеріалів, конструкцій, машин, механізмів, методів виконання робіт; 

  - закріпленні навичок практичного виконання робочих операцій; 

  - оволодінні елементами науково-дослідницької роботи (за індивідуаль- ним завданням).