Розділи

 • Загальне

  Дисципліна: Технологія будівельного виробництва

  спеціалізація: “Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів

  Лектор

  кандидат технічних наук, доцент   

   


   

   

    Мета дисципліни - дати студентам, як майбутнім фахівцям - бакалаврам, спеціалістам та магістрам теоретичні знання з технології будівельного виробництва та практичні навики розробки технологічних карт і проектів виконання робіт для спорудження  будівель про­мислового та цивільного призначення.

  • вивчення особливостей та основних теоретичних положень будівельних тех­нологій;
  • отримання навиків технологічного проектування і користування норматив­ною та технічною літературою.

  Методи  вирішення задач навчального процесу включають:

  • лекційний курс, під час якого викладач передає студентам в найбільш систе­матизованому і концентрованому виді основні теоретичні положення будіве­льної технології;
  • практичні заняття та курсове проектування, де студенти самостійно під кері­вництвом і консультаціями викладача отримують навики проектування буді­вельних технологій і вивчають певні методики вирішення конкретних  технологічних задач;
  • самостійну роботу студентів над підручниками, навчальними посібниками та технічною літературою, в процесі якої студенти поглиблюють та розширю­ють теоретичні знання та практичні навики;
  • організацію (самостійно чи за участю викладача) екскурсій, перегляд техніч­них кіно- та відеофільмів, плакатів та періодичної технічної літератури:
  • організацію студентів до виконання певних практичних заходів, які виконує кафедра в руслі наукової роботи, що сприяє розширенню знань та навичок за межами навчальної програми.
  Вивченню технології будівельного виробництва сприяють знання, отримані від попередніх дисциплін: хімії, фізики, інженерної геодезії, будівельних матеріалів, архітектурних конструкцій, будівельних машин та навчального практикуму з технології будівельного виробництва.