Розділи

 • Загальне

  Дисципліна: Технологія будівельних процесів

  спеціалізація: “Промислове та цивільне будівництво”


  Лектори

  Савйовський Володимир Вікторович 
  доктор технічних наук, професор 
   
  Чебанов Леонід Сергійович 
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Чертков Олег Юрійович
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Махиня Олександр Миколайович
  кандидат технічних наук доцент
   
   
   


  Уманець Ірина Михайлівна
  кандидат технічних наук, доцент
   
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Шарапа Сергій Павлович
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Чепурний Володимир Васильович
  старший викладач
   
  Малець Наталія Олексіївна
  асистент

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Мета дисципліни - дати студентам, як майбутнім фахівцям - бакалаврам, спеціалістам та магістрам теоретичні знання з технології будівельного виробництва та практичні навики розробки технологічних карт і проектів виконання робіт для спорудження  будівель про­мислового та цивільного призначення.

  • вивчення особливостей та основних теоретичних положень будівельних тех­нологій;
  • отримання навиків технологічного проектування і користування норматив­ною та технічною літературою.

  Методи  вирішення задач навчального процесу включають:

  • лекційний курс, під час якого викладач передає студентам в найбільш систе­матизованому і концентрованому виді основні теоретичні положення будіве­льної технології;
  • практичні заняття та курсове проектування, де студенти самостійно під кері­вництвом і консультаціями викладача отримують навики проектування буді­вельних технологій і вивчають певні методики вирішення конкретних  технологічних задач;
  • самостійну роботу студентів над підручниками, навчальними посібниками та технічною літературою, в процесі якої студенти поглиблюють та розширю­ють теоретичні знання та практичні навики;
  • організацію (самостійно чи за участю викладача) екскурсій, перегляд техніч­них кіно- та відеофільмів, плакатів та періодичної технічної літератури:
  • організацію студентів до виконання певних практичних заходів, які виконує кафедра в руслі наукової роботи, що сприяє розширенню знань та навичок за межами навчальної програми.
  Вивченню технології будівельного виробництва сприяють знання, отримані від попередніх дисциплін: хімії, фізики, інженерної геодезії, будівельних матеріалів, архітектурних конструкцій, будівельних машин та навчального практикуму з технології будівельного виробництва.