Розділи

 • Загальне


     Кафедра технології будівельного виробництва здійснює підготовку фахівців в галузі виконання будівельно-монтажних робіт та зведення будівель і споруд промислового та цивільного призначення. На кафедрі навчають поєднанню суміжних знань про будівельні матеріали, машини і механізми, організацію та економіку для створення будівельної продукції в вигляді окремих конструктивів або будівель і споруд.. На базі отриманих на кафедрі знань стосовно технології будівельних процесів формується фах інженера – будівельника.
     Кафедра є випускаючою й забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету, спеціалістів та магістрів за фахом “Промислове і цивільне будівництво”. Також здійснюється підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.23.08 «Технологія і організація промислового та цивільного будівництва».
     Випускники кафедри працюють виконробами, керівниками будівельних та проектних підприємств, відомств, керівниками інвестиційних проектів, науковцями.
     Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор, Тонкачеєв Геннадій Миколайович.

  ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


      Кафедра утворена в 1935 році в перші роки заснування Київського інженерно-будівельного інституту. Кафедра стала одною з провідних в країні зі створення школи підготовки фахівців в царині технології будівельного виробництва. Кафедру очолювали видатні фахівці та вчені. Завідувачами кафедри свого часу були: доцент Фурсов Ф. І.; професори О. І. Неровецький, М. С. Будніков, О. О. Літвінов, професор Ю. І. Бєляков.
      За роки праці на кафедрі професора Неровецького О.І. (1945-1950 рр.) були створені основи потоково-швидкісного будівництва. В 1930 році ним було засновано кафедру будівництва в Харківському технологічному інституті. Професор Неровецький О.І. є автором понад 300 наукових праць («Поточно-скоростное строительство» (1948), «Основи організації та економіки будівництва» (1948)).
      З 1950 р. до 1966 року кафедру очолював М.С. Будніков. Він створив наукову школу вчених із галузі потокового будівництва цивільних і промислових об’єктів на території України, СРСР,та за кордоном. Перу М.С.Буднікова належить понад 100 опублікованих робіт, найважливіші з них “Основи потоковості будівництва” (1961) , «Технология строительн процесов» (1961) .
     З 1966 по 1976 роки кафедру очолював професор О.О. Літвінов. Він є автором понад 100 науково-методичних праць, серед яких «Возведение крупнопанельных жилых домов» (1960). За підручник “Технологія будівельного виробництва» (1974) під редакцією О.О.Літвінова колективу авторів була присуджена Державна премія УССР в галузі науки і техніки.
      Професор Ю.І Бєляков керував кафедрою з 1976 по 1997 роки. Під його керівництвом та при безпосередній участі розроблено нові технології виконання масових земляних робіт, наукові основи технологій виконання будівельно-монтажних робіт при реконструкції та технічному переозброєнні підприємств. Він є автором понад 200 наукових праць, серед яких «Земляные и буровзрывные работы» (1982), «Средства механизации при реконструкции промышленных зданий» (1987).
      У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: професори: А.Л.Філахтов, Г. Л. Таукач, А. В. Мішин, О. В. Федосова, А. П. Снєжко, Г. М. Батура, Ю.О. Піщаленко, В. І. Череп; доценти: С.З.Альперович, М.С. Канюка, О.О. Чечик, Г.О. Яворський, О.П. Обозний, М .А. Скрипнік, А.В. Резунік, А.М.Звенигородський, Г. М. Гурковський, О. М. Кліндух, В. А. Галімуллін, Г. А. Хохлачева А. В. Фролов та інші.
     З 1997 до 2016 року кафедру очолював визнаний вчений та фахівець в галузі технології будівельного виробництва, доктор технічних наук, професор В.К.Черненко. Під його керівництвом отримала подальшого розвитку теорія технології виконання земляних робіт та сформована школа монтажу будівельних конструкцій. В.К.Черненко є автором понад 170 науково-методичних праць, серед яких 25 монографій, підручники, наукові посібники, 20 авторських свідоцтв і патентів. Основні праці: «Технология строительного производства» (1977, 1978, 1984, 1985, 2002), «Проектування земляних робіт» (1972, 1976, 1982, 1989), «Методы монтажа строительных конструкций» (1982), «Технология и организация монтажа строительных конструкций» (1988), «Крупноблочный монтаж строительных конструкций» (1990), «Реконструкция промышленных предприятий» (1990), «Технология возведения объектов из комплектно-блочных устройств» (1991), «Технологія монтажу будівельних конструкцій» (2010).

     Під керівництвом професора В. К. Черненко отримала подальшого розвитку теорія технології виконання земляних робіт та сформована школа теорії монтажу будівельних конструкцій. Підготовлено 2 доктора технічних наук і ціла когорта кандидатів технічних наук, які на сьогодні працюють на цій кафедрі.
     Професор Савйовський В.В. вніс значний науковий вклад в дослідження технологічних особливостей реконструкції цивільних будівель. Розробив нові методики прогнозування параметрів ефективності реконструкції, є автором нових способів виконання будівельних робіт та устаткування для будівництва. Автор більш ніж 200 наукових праць, в т.ч. 8 монографій. Пріоритет наукових розробок підтверджено 7 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи. Основні праці: «Технологія реконструкції» (1997), «Ремонт и реконструкция гражданских зданий» (1999), «Техническая диагностика строительных конструкций зданий» (2008), «Возведение и реконструкция сооружений» (2015).
    Професор В.В. Савйовський провідний вчений та фахівець країни в галузі технології будівельного виробництва, вніс значний науковий вклад в дослідження технологічних особливостей реконструкції цивільних будівель.


     З 2017 кафедру очолює Тонкачеєв Геннадій Миколайович, доктор технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, проректор КНУБА з навчально-методичної роботи.

     
     Наразі історію кафедри продовжують творити провідні професори:  д.т.н. Г. М. Тонкачеєв, д.т.н. О. Ф. Осипов, к.т.н. В. І. Терновий, к.т.н. Є. Г. Романушко, доценти к.т.н.: Л. С. Чебанов, О. М. Махиня, Г. В Шпакова, О. Ю. Чертков, Д. А. Соловей, О. С. Молодід, С. О. Осипов, К. В. Черненко, І. М. Уманець, С. П. Шарапа, Л. А. Лепська В. А. Басараб, А. О. Білик, старший викладач: Чепурний В.В., асистенти: Н. О. Малець, І. В. Глущенко, Т. Л. Чебанов.  
      В штаті кафедри працюють: 4 професорів, з них 2 доктора наук та 13 доцентів, кандидатів наук. Викладачі кафедри є членами академій: Академії Будівництва України, Української Академії Наук, Інженерної Академії України. Працівники кафедри мають почесні звання та інші державні нагороди.