Розділи

 • ТЙЙПтаМС для БІКС, КСМ

  Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та матстатистика


  Викладач  к.т.н. доц. Полтораченко Н.І.


  Освітньо-кваліфікаційний рівень:

  Бакалавр

  шифр

  назва спеціальності

  123

  «Комп`ютерна інженерія»

   

  назва спеціалізації

  125

  «Кібербезпека»

   

  назва спеціалізації


  Студент має знати:

  • класичне, частотне та геометричне означення імовірності;
  • формули додавання та добутку ймовірностей, повної ймовірності, Байєса, Бернуллі;
  • граничні теореми (локальну та інтегральну Муавра-Лапласа, Пуассона, закон великих чисел та центральну граничну теорему);
  • закони розподілу дискретних випадкових величин;
  • закони розподілу неперервних випадкових величин;
  • властивості функції розподілу та щільності ймовірності неперервних випадкових величин;
  • означення коваріації та кореляції випадкових величин;
  • означення ймовірнісного процесу та його характеристик;
  • означення марковського процесу, класифікацію марковських процесів;
  • означення варіаційного ряду та його числових характеристик;
  • алгоритм застосування критерію згоди Пірсона;
  • алгоритм застосування критерію згоди Колмогорова.

  Студент має вміти:

  • обчислювати ймовірність події з використанням формул та правил комбінаторики;
  • застосувати основні формули теорії ймовірностей ( формули додавання та добутку ймовірностей, повної ймовірності, Байєса, Бернуллі, граничних теорем) ;
  • знаходити розподіли випадкових величин та їх числові характеристики;
  • будувати граф станів марковського процесу;
  • обчислювати граничні ймовірності та інші характеристики марковського ланцюга;
  • будувати геометричне зображення варіаційних рядів та їх емпіричної функції розподілу;
  • обчислювати оцінки параметрів розподілів випадкових величин за результатами статистичного експерименту; 
  • застосовувати найпростіші статистичні критерії.

   


  Склад дисципліни


  шифр

  Бакалавр «Кібербезпека», «Комп`ютерна інженерія”

  Форма навчання:                             денна

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин^

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  р

   

  123

   

   

   

  Комп`ютерна інженерія

  4

  120

  50

  20

   

  30

   

  1

   

   

  іспит

  3

   

   

  125

  Кібербезпека

  4

  120

  50

  20

   

  30

   

  1

   

   

  іспит

  3

   


  Перездача курсу 19 та 28 січня 2019 року о 12-00, ауд.369

 • Модуль 1. Теорія ймовірності

  Тема 1. Алгебра подій. Класичне та геометричне означення ймовірності.

  Тема 2. Формули повної ймовірності та Байєса. Схема і формула Бернуллі.

  Тема 3. Випадкові величини та їх основні характеристики.

  Тема 4. Функції та системи випадкових величин.


 • Модуль 2. Імовірнісні процеси та математична статистика

  Тема 1. Загальне поняття імовірнісного процесу.

  Тема 2. Імовірнісні процеси в теорії масового обслуговування.

  Тема 3. Статистичний експеримент. Методи одержання оцінок.

  Тема 4. Статистичні критерії, гіпотези, рівень значущості.


 • Посилання

  Корисні посилання за темою дисципліни.