Модуль Найменування Опис
Веб-сторінка Звіт з лабораторної роботи.

 Після виконання лабораторної роботи студент повинен написати і здати викладачеві звіт. Звіт пишеться на аркушах формату А-4. Титульний лист повинен мати такий вигляд: Звіт має містити такі складові елементи: 1. Формулювання мети та задачі дослідження. 2. Метод, що використовується в роботі (короткий виклад) та схема досліду. 3. Визначення робочої формули. 4 Таблиця значень вимірюваних величин. 5. Розрахунки шуканих величин та визначення абсолютної й відносної похибки для них. 6. Графіки. 7. Висновки.

Файл Курс лекцій

Тут пишеться короткий опис файла, який студенти можуть завантажити на свій комп'ютер або відкрити безпосередньо у браузері. Це може бути й декілька файлів, наприклад, файл HTML з веб-сторінкою і графічні файли з розміщеними на ній картинками. В такому випадку файл HTML слід позначити як головний.

Папка Самостійна робота студента
URL Збірник задач


Папка Робоча програма
Папка Електронні методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, до практичних і лабораторних занять
Файл Лабораторний практикум з фізики
Модуль 1 Файл Практичні заняття

1) Кінематика та динаміка поступального руху

2) Кінематика та динаміка обертального руху

3) Застосування законів збереження імпульсу та енергії в механіці.закон всесвітнього тяжіння

4) Статика. Умови рівноваги матеріальної точки та твердого тіла. Центр ваги. Види рівноваги

5) Елементи механіки суцільних середовищ


Модуль 2 Файл Практичні заняття

1) Електростатичне поле та його характеристики. Робота електростатичного поля

2)Потік вектора напруженості електростатичного поля.Теорема Гаусса

3)Постійний електричний струм.Правила Кірхгофа. Робота та потужність постійного електричного струму

4) Магнітне поле та його характеристики. Рух заряджених частинок у магнітному полі

5) Електромагнітні явища. Робота при переміщенні провідника зі струмом в магнітному полі


Модуль 3 Файл Практичні заняття

1) Молекулярно-кінетична теорія речовини.Рівняння стану ідеального газу. Кінетична енергія молекул

2) Перше начало термодинаміки. Ізопроцеси в газах

3) Перше начало термодинаміки. Адіабатичний процес. Цикл Карно

4)Явища переносу. Поверхневий натяг, капілярні явища

5) Ентропія. Фази та фазові перетворення


Модуль 4 Файл Практичні заняття

1) Механічні коливання

2) Механічні хвилі. Електромагнітні коливання та хвилі

3) Геометрична та хвильова оптика. Закони геометричної оптики

4) Закони теплового випромінювання. Квантова природа світла та хвильові властивості частинок. Атом Бора

5) Радіоактивність. Ядерні реакції. Енергія зв'язку ядер


Лабораторна робота № 2.2. Файл Лабораторна робота № 2.2. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ МЕТОДОМ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМУ
URL Відео лабораторної роботи